Obowiązujące przepisy RODO na sesjach Rady Miasta Ustroń

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Ustroń informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.radamiasta.ustron.pl. (podstawa prawna: art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)

Szanowni Państwo – uczestnicy posiedzeń komisji lub sesji Rady Miasta Ustroń!

Państwa uczestnictwo w pracach komisji lub w obradach sesji Rady Miasta Ustroń jest w pełni dobrowolne. Podczas uczestniczenia w pracy komisji lub w obradach sesji Rady Miasta Ustroń mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, w tym wizerunek, na co Miasto Ustroń reprezentowane przez Burmistrza Miasta Ustroń, będąc administratorem Państwa danych osobowych nie musi uzyskiwać Państwa zgody. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń Reprezentowane przez Burmistrza Miasta Ustroń (43-450 Ustroń, Rynek 1),
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo1@odo.ustron.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1, ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Bezpośredni link do transmisji obrad Rady Miasta Ustroń

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o obowiązujących przepisach RODO dotyczących transmisji obrad Rady Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:04.02.2020 17:02
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:04.02.2020 17:11