Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń reprezentowane przez Burmistrza Miasta Ustroń; dane kontaktowe: 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, tel.33 8579-300, e-mail: sekretariat@ustron.pl.

2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1,  iodo1@odo.ustron.pl.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – przyjęcia, analizy, przekazania do właściwych organów i instytucji oraz publikacji oświadczeń majątkowych, a następnie w celach archiwalnych.

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
    1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Miasta Ustroń.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. 6 lat.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.

8.    Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

10.   Więcej informacji o ochronie danych osobowych dostępne pod adresem www.miasto.odo.ustron.pl.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych - oświadczenia majątkowe
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:11.02.2020 09:30
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:11.02.2020 09:59