OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.11.2020

                                          Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020-2035 powinno być zgodne z wytycznymi programu priorytetowego „GEPARD II — transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz   załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (załącznik nr 1) oraz wzór umowy (załącznik B).
 3. Dokument powinien realizować cele wynikające z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym w szczególności z:
 • Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości", przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r.;
 • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjęte przez Rady Ministrów dnia 29.03.2017 r.;
 • Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 1. Dokument winien zostać przygotowany w oparciu o obowiązujące dokumenty programowe/ raporty środowiskowe/ dane GUS/ analizy własne Wykonawcy i inne dostępne materiały pomocnicze.
 2. Przygotowanie dokumentu powinno odbyć się przy aktywnym udziale mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Włączenie mieszkańców rozumiane jest jako:
 • opracowanie przez Wykonawcę papierowej oraz elektronicznej ankiety mającej na celu pozyskanie danych oraz pomysłów na nowy kierunek rozwoju (udostępnienie zamawiającemu linku do ankiety), zebranie i opracowanie wyników badania,
 • przeprowadzenie spotkania dla mieszkańców, na którym zostaną przedstawione założenia elektromobilności, wyniki diagnozy, zebrane zostaną uwagi i wnioski do dokumentu,
 • przygotowanie „kwestionariusza uwag” w wersji elektronicznej oraz przeanalizowanie zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag,
 1. Przeanalizowanie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu w porozumieniu z właściwą instytucją, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.). W razie konieczności opracowanie prognozy odziaływania na środowisko.
 2. Jeżeli w trakcie opracowania dokumentu lub po jego przyjęciu do realizacji zostaną złożone uwagi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub wskazany przez niego podmiot, Wykonawca dokona stosownych korekt lub poprawek w toku bieżących praz lub w ramach udzielonej gwarancji.
 3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej m.in. cele, wnioski, zadania wprowadzone do strategii rozwoju elektromobilności oraz jej omówienie podczas wskazanych przez Zamawiającego Komisjach Rady Miasta Ustroń oraz podczas sesji Rady Miasta Ustroń mającej na celu przyjęcie dokumentu do realizacji.

 

KOD CPV: 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Łukasz Sitek,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 22.06.2020 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.11.2020 – Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Ustroń na lata 2020-2035

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 10.03.2020 r. do godz. 08:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

  Cena brutto [Pc1]

80%

80 punktów

2.

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc2]

20%

20 punktów

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które w przypadku maksimum pozwalają na uzyskanie 100 pkt: Ocp = Pc1 + Pc2

1. Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]

Zamawiający przyzna 80 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc1 = Cn / Co x 80 pkt

gdzie:

 

Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

2. Kryterium - Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc2]

Wykonawca może zadeklarować wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy większą, niż wymaganą minimalną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym, ale nie przekraczającą wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym. Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy należy zadeklarować w następujących jednostkach: 0,2%, 0,3%, 0,4% lub 0,5%.

 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert.
 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 5 punktów w tym kryterium oceny ofert.
 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 10 punktów w tym kryterium oceny ofert.
 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 20 punktów w tym kryterium oceny ofert.

 

Maksymalna liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 20.

 

UWAGI:

 • Brak deklaracji wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w formularzu ofertowym, bądź jej określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym] skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej określonego maksimum [tj. 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 0,5%, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

Informacja dodatkowe:

 

 1. W związku z pozyskaniem dofinasowania zewnętrznego na opracowanie dokumentu, Wykonawca oznakuje materiały tworzone w ramach zamówienia, w sposób zgodny z wymaganiami instytucji finansującej.
 2. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności:
  1. jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  2. ze względu na konieczność usunięcia wad dokumentacji konkursowej, dostosowania jej do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego.
 3. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
 4. Po zakończeniu procedury nastąpi podpisanie umowy z wybranym (zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wykonawcą. W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.11.2020 pn. Opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ustroń, 02.03.2020 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:02.03.2020 09:10
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:09.09.2020 12:46