Ustroń, dnia 10.03.2020 r.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu
pn.
„Program Ochrony środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020-2021”.

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta Ustroń

Na podstawie art. 48 ust. 4  w związku z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Ustroń

podaje do publicznej wiadomości informację 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Program Ochrony środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020-2021”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Ustroń wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020-2021”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOŚ.410.449.2019.AB.2 z dnia 22 listopada 2019 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu. Ponadto Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach pismem znak: NS-NZ.042.105.2020 z dnia 30 listopada 2019 r. uzgodnił bez zastrzeżeń odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.„Program Ochrony środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020-2021”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja założeń „Programu Ochrony środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020-2021” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ustroń,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem https://ustron.bip.info.pl/, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie do obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081).

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2020-2021”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:10.03.2020 12:14
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:10.03.2020 12:16