Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 marca 2020 r. w sparwie ogłoszenia V edycji otwartego konkursu ofert  na wykonanie zadań publicznych  w zakresach objętych Uchwałą nr XI/148/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert - V edycja
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Informację opublikował:Anna Stec-Hanus
Data publikacji:24.03.2020 12:04
Informację aktualizował:Anna Stec-Hanus
Data aktualizacji:24.03.2020 12:31