Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2020 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.05.2020 13:55 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:55 Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Ustroń w drodze przetargu"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:54 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Ustroń na okres powyżej 3 lat."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:53 Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze
bezprzetargowej"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:51 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w
granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei
Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod
Skarpą"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:51 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności przechodu i przejazdu na terenie gminnym"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:50 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności przechodu i przejazdu na terenie gminnym –
Constantia Colorcap Sp. z o.o."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:49 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmiany
przebiegu drogi gminnej nr 592001 S ul. Szerokiej"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:48 Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną opłatę"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:47 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez określonych właścicieli nieruchomości,
"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:46 Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:46 Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawek opłat "

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:45 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie częściowe
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:42 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Ustroń"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:37 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie ustanowienia
użytku ekologicznego pod nazwą „Pióropuszniki nad
Wisłą” "

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:36 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania finansowego sportu na terenie Miasta
Ustroń "

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:09 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie opinii
dotyczącej wpływu planowanych inwestycji ujętych w VI
aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych dla Aglomeracji Skoczów na cenę oczyszczania
ścieków komunalnych na terenie Miasta Ustroń w latach
2019-2027"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 13:06 Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie
gminnym – ul. Działkowa"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:46 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:45 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:44 Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2020 "

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:44 Dodano załącznik "podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:43 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)