Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2020 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.05.2020 10:19 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:18 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:18 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Ustroń."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:18 Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej Miasta Ustroń."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:17 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nabycia w drodze
kupna zabudowanej nieruchomości położonej przy ul.
Bażantów."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:17 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przekazania projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Ustroń do organu regulacyjnego."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:16 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta
Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:16 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomości."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:15 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przedłużenia
terminu płatności rat podatku od nieruchomości."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:15 Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności
podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących
dochód gminy."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:14 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach (budowa kanalizacji
sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w
rejonie ul. Łącznej i Bładnickiej)."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:14 Dodano załącznik "zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:13 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:13 Dodano załącznik "zmian w budżecie miasta na rok 2019"
(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:13 Dodano załącznik "uchwała w sprawie nadania nazwy ronda w
Ustroniu"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:12 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie uchwalenia statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:12 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości położonej przy ul. Drozdów"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:10 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:10 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska -
Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:10 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu
Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie”"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:09 Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:09 Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi "

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:08 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Ustroń w 2020r.” "

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:08 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nabycia w drodze
kupna nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej w
Ustroniu "

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:07 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)