Ogłoszenie nr 545185-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.
 

Miasto Ustroń: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczych budowy i rozbudowy dróg gminnych w Ustroniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń, krajowy numer identyfikacyjny 72182344000000, ul. Rynek  1 , 43-450  Ustroń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 579 300, e-mail zamowieniapubliczne@ustron.pl, faks 0-33 857 93 30.
Adres strony internetowej (URL): www.ustron.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ustron.bip.info.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ustron.bip.info.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 (biuro podawcze - nr 2)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczych budowy i rozbudowy dróg gminnych w Ustroniu
Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe, polegające na opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczych budowy drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej” oraz rozbudowy ul. Folwarcznej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Folwarcznej” Niniejsze zamówienie składa się z dwóch części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez tego samego Wykonawcę ofert częściowych w odniesieniu do jednej lub wszystkich [dwóch] części zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Część nr 1 - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej”. Zakres części nr 1 zamówienia obejmuje: a) wykonanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi, b) uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów, c) przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących rozwiązań projektowych na etapie opracowywania koncepcji, przed wysłaniem projektu do uzgodnień, d) opracowanie dokumentacji geodezyjnej – projekty podziałów (ok. 5 działek), e) opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, f) opracowanie planu zagospodarowania terenu, g) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego części drogowej wraz z odwodnieniem, h) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy przepustu, i) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego, j) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji teletechnicznej, k) opracowanie projektów niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, l) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu i na czas budowy wraz z doprowadzeniem do ich zatwierdzenia, m) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, n) wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, o) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację zadania, p) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, q) opracowanie kosztorysu ślepego, inwestorskiego i przedmiaru robót, r) uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Założenia do projektowania: klasa drogi: Z-zbiorcza, droga jednojezdniowa o szerokości minimum 6,0 m w pełnej konstrukcji, chodnik jednostronny szerokości 2,0 m, ścieżka rowerowa jednostronna szerokości 2,0 m, długość odcinka ok. 580 m, od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej 2) Część nr 2 - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ul. Folwarcznej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Folwarcznej”. Zakres części nr 2 zamówienia obejmuje: a) wykonanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi, b) uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów, c) przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących rozwiązań projektowych na etapie opracowywania koncepcji, przed wysłaniem projektu do uzgodnień, d) opracowanie dokumentacji geodezyjnej – projekty podziałów (ok. 10 działek), e) opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, f) opracowanie planu zagospodarowania terenu, g) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego części drogowej wraz z odwodnieniem, h) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy obiektu mostowego, i) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego, j) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji teletechnicznej, k) opracowanie projektów niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, l) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu i na czas budowy wraz z doprowadzeniem do ich zatwierdzenia, m) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, n) wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, o) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację zadania, p) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, q) opracowanie kosztorysu ślepego, inwestorskiego i przedmiaru robót, r) uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Założenia do projektowania: klasa drogi: L-lokalna, droga jednojezdniowa o szerokości 5,0 m w pełnej konstrukcji wraz z obiektem mostowym na rzece Bładnica, długość odcinka ok. 200 m. Dodatkowe uwagi do całości zamówienia: - Szczegółowość projektów budowlano-wykonawczych ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargach na realizację poszczególnych zadań. - Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt budowlano-wykonawczy i dokumentacja geologiczno-inżynierska – po pięć egzemplarzy, a kosztorys, przedmiar i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF oraz DWG o wielkości mniejszej niż 10MB). - Dokumentacje projektowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. - Dokumentacje projektowe powinny być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań. - Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargach na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowych z dostarczeniem ewentualnych rysunków uzupełniających. - Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiar robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71221000-3



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  15   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

15

     


II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany okres wykonania części nr 1 i części nr 2 zamówienia ustala się do 15 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na daną część zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej [OC] w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: - 100.000,00 zł dla części nr 1 zamówienia, - 50.000,00 zł dla części nr 2 zamówienia lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. UWAGA: Ww. warunek musi być spełniony w odniesieniu do każdej części zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega. Jeżeli zatem Wykonawca, złoży więcej niż jedną ofertę częściową to będzie musiał wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną właściwą dla wszystkich [obydwóch] części zamówienia, w odniesieniu do których zostały złożone oferty częściowe.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej dwukrotnie, każde z niżej określonych przedsięwzięć, porównywalnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. Uwaga: Jako zamówienia [przedsięwzięcia] związane z przedmiotem niniejszego zamówienia i do niego proporcjonalne, Zamawiający rozumie: a) dla części nr 1 zamówienia: co najmniej dwukrotne wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, dotyczącej: budowy lub przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku co najmniej 400m wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową o wartości min 100.000,00 zł brutto każda. b) dla części nr 2 zamówienia: co najmniej dwukrotne wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, dotyczącej: budowy lub przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku co najmniej 150m o wartości min 50.000,00 zł brutto każda. UWAGI: 1) Jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnienie ww. warunku dla: a) części nr 1 to uznaje się, że warunek ten jednocześnie został spełniony w odniesieniu do wszystkich pozostałych części niniejszego zamówienia, o udzielenie których Wykonawca będzie się ubiegał; b) części nr 2 to uznaje się, że warunek ten został tylko spełniony w odniesieniu do części nr 2 niniejszego zamówienia, o ile Wykonawca będzie się ubiegał o tę części zamówienia. 2) Treść tego warunku w istocie wyraża wymaganie, by wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał każde z ww. przedsięwzięć, o określonej powyżej charakterystyce dla danej części zamówienia. Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest bowiem nie tylko wykonanie określonych powyżej dokumentacji projektowych, ale przede wszystkim niezakłócone – co najmniej dwukrotne – powtórzenie każdej z nich [przedsięwzięcia]. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą sumować [łączyć] potencjału w zakresie tego samego rodzaju opracowań [przedsięwzięć], o których mowa powyżej, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. Ewentualne sumowanie tego samego rodzaju opracowań [przedsięwzięć] o których mowa powyżej, przez dwa różne podmioty, wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarzałoby bowiem takiej sytuacji, jak wykonanie tych dokumentacji przez jeden podmiot. 4) Pod pojęciem „kompletnej dokumentacji projektowej” Zamawiający rozumie dokumentację określoną w Opisie Przedmiotu niniejszego zamówienia, w Części I SIWZ 5) Wykonawca może powołać się jedynie na to doświadczenie, które realnie zdobył wykonując konkretne prace projektowe. Oznacza to, że doświadczenie zdobyte w ramach Konsorcjum uprawnia do powoływania się jedynie na samodzielnie wykonaną część w zakresie usług projektowych. Wykonawca nie może przypisać sobie doświadczenia w zakresie prac projektowych, które podzlecił, nawet jeżeli nadzorował Podwykonawcę w tym zakresie. 6) Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać zakres i wartość usług odpowiadających zakresowi warunku. 7) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. dla części nr 1 i 2 zamówienia: dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji projektanta w specjalności drogowej. UWAGA: Projektant powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)






 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (dotyczy wszystkich części zamówienia);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. (dotyczy wszystkich części zamówienia). 2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. (dotyczy wszystkich części zamówienia). 3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.2.2. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców złożenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: a) 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – na część nr 1 zamówienia, b) 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) – na część nr 2 zamówienia, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko – Biała – z dopiskiem: Wadium – Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczych budowy i rozbudowy dróg gminnych w Ustroniu - [część nr 1 lub nr 2]. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Miasta Ustroń. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 5. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone [art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp] 9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie projektanta, którym wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) konieczności dostosowania postanowień umowy do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron, b) przedłużających się procedur na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, c) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, d) zmiany przepisów prawnych powodujące konieczność modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia i wynikającą stąd pracochłonność czynności, e) wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, mapy do celów projektowych, opracowań geodezyjnych, geologicznych i geotechnicznych i innych), f) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, g) okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 2) zmiany wynagrodzenia, w następstwie: a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia opisywanej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, e) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, 3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.), 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 5) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 6) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a-d Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanych regulacji na jego koszty. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian określonych powyżej i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów, w szczególności w postaci kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia części nr 1 jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej”. Zakres części nr 1 zamówienia obejmuje: a) wykonanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi, b) uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów, c) przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących rozwiązań projektowych na etapie opracowywania koncepcji, przed wysłaniem projektu do uzgodnień, d) opracowanie dokumentacji geodezyjnej – projekty podziałów (ok. 5 działek), e) opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, f) opracowanie planu zagospodarowania terenu, g) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego części drogowej wraz z odwodnieniem, h) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy przepustu, i) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego, j) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji teletechnicznej, k) opracowanie projektów niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, l) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu i na czas budowy wraz z doprowadzeniem do ich zatwierdzenia, m) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, n) wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, o) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację zadania, p) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, q) opracowanie kosztorysu ślepego, inwestorskiego i przedmiaru robót, r) uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Założenia do projektowania: klasa drogi: Z-zbiorcza, droga jednojezdniowa o szerokości minimum 6,0 m w pełnej konstrukcji, chodnik jednostronny szerokości 2,0 m, ścieżka rowerowa jednostronna szerokości 2,0 m, długość odcinka ok. 580 m, od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 15
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie projektanta, którym wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ul. Folwarcznej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Folwarcznej”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia części nr 2 jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ul. Folwarcznej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Folwarcznej”. Zakres części nr 2 zamówienia obejmuje: a) wykonanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi, b) uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów, c) przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących rozwiązań projektowych na etapie opracowywania koncepcji, przed wysłaniem projektu do uzgodnień, d) opracowanie dokumentacji geodezyjnej – projekty podziałów (ok. 10 działek), e) opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, f) opracowanie planu zagospodarowania terenu, g) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego części drogowej wraz z odwodnieniem, h) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy obiektu mostowego, i) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego, j) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji teletechnicznej, k) opracowanie projektów niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, l) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu i na czas budowy wraz z doprowadzeniem do ich zatwierdzenia, m) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, n) wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, o) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację zadania, p) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, q) opracowanie kosztorysu ślepego, inwestorskiego i przedmiaru robót, r) uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Założenia do projektowania: klasa drogi: L-lokalna, droga jednojezdniowa o szerokości 5,0 m w pełnej konstrukcji wraz z obiektem mostowym na rzece Bładnica, długość odcinka ok. 200 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 15
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie projektanta, którym wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczych budowy i rozbudowy dróg gminnych w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:29.05.2020 09:18
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:21.07.2020 09:06