INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

 

Burmistrz Miasta Ustroń – Gminny Komisarz Spisowy

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., który odbędzie się w terminie od 01.09.2020r. do 30.11.2020 r.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. będzie prowadzony w terminie
od 15.06.2020 roku do 08.07.2020 roku.

 

I.Wymagania wobec kandydata na rachmistrza terenowego:

 1. ukończył 18 lat,
 2. zamieszkuje teren Miasta Ustroń,
 3. posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

II.Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydaci na rachmistrza, którzy spełnią wymagania muszą odbyć szkolenie online, które zakończy się egzaminem,
 2. osoby, które z egzaminu testowego uzyskają wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, będą wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych.  Kolejność na liście będzie ustalona według liczby punktów uzyskanych z egzaminu.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu będą posługiwać się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

III.Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie swojej kandydatury poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego ( załącznik nr 1),
 2. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  lub przestępstwa skarbowe, pod rygorem odpowiedzialności karnej
  za składanie fałszywych oświadczeń, ( załącznik nr 2),
 4. informacja dotycząca Rodo (załącznik nr 3).

Wzory dokumentów, o których mowa wyżej, można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Ustroń www.ustron.pl mieszczące się pod ogłoszeniem o naborze
lub bezpośrednio w Urzędzie na parterze budynku.

IV.Termin składania ofert:  do 08.07.2020 r.

V.Miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Ustroń
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej osobiście do skrzynki podawczej umieszczonej na parterze Urzędu lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego do Powszechnego spisu Rolnego 2020 r.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy złożą dokumenty terminowo oraz będą one kompletne, zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru.

Więcej informacji w sprawie naboru udziela Katarzyna Stusek - zastępca koordynatora gminnego pod numerem telefonu: 33 8 579 313.

 

 

Przemysław Korcz
            Gminny Komisarz Spisowy
 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:15.06.2020 14:41
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:16.06.2020 08:25