OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.15.2020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
w Ustroniu ul. Podgórska

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót polegających na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Podgórskiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Ustroniu ul. Podgórska

Zakres robót obejmuje wykonanie kanału sanitarnego z przyłączami:

 1. PCV lite typu „S” dn 200 x 5,9mm o długości L=91,35 m,
 2. PVC lite typu „S” dn 160 x 4,7mm o długości L=56,35 m.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 1A w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Justyna Paszek,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2020 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.15.2020 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
w Ustroniu ul. Podgórska

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 03.07.2020 r. do godz. 8:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

 Cena brutto [Pc1]

60%

60 punktów

2.

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy [Pc2]

15%

15 punktów

3.

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

15%

15 punktów

4.

Doświadczenie kierownika budowy, którym wykonawca dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia i który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia [Pc4]

10%

10 punktów

 

Sposób punktacji w ramach kryteriów:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z czterech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:

Ocp = Pc1 + Pc2 + Pc3 + Pc4

1. Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]

Zamawiający przyzna 60 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Cn

Pc1 = ------- x 60 pkt.

Co

gdzie:

Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

2. Kryterium – okres gwarancji na przedmiot umowy [Pc2]

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji przedmiot umowy wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 7 lat. Okres gwarancji należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 7 lat otrzyma - 15,00 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 6 lat otrzyma – 11,25 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 5 lat otrzyma – 7,50 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 4 lat otrzyma – 3,75 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 3 lat otrzyma – 0,00 pkt

UWAGI:

 • Brak deklaracji okresu gwarancji na przedmiot umowy w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 3 lat] albo wskazanie tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 3 a 7 latami, ale nie wpisującego się w żaden z pięciu narzuconych okresów gwarancji [oznaczonych w latach: 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7] spowoduje odrzucenie oferty.
 • Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 7 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 7 lat, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

3. Kryterium – Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

Wykonawca może zadeklarować wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy większą, niż wymaganą minimalną w wysokości 100 zł, ale nie przekraczającą wysokości 300 zł. Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy należy zadeklarować w następujących kwotach: 100 zł lub 200 zł lub 300 zł.

 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 zł Wykonawca otrzyma 0,00 pkt w tym kryterium oceny ofert.
 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł Wykonawca otrzyma 7,50 pkt w tym kryterium oceny ofert.
 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 300 zł Wykonawca otrzyma 15,00 pkt w tym kryterium oceny ofert.

Maksymalna liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 15.

UWAGI:

 • Brak deklaracji wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w formularzu ofertowym, bądź jej określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 100 zł] skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej określonego maksimum [tj. 300 zł] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 300 zł, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
 •  
 • 4. Kryterium – Doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia [Pc4]

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych, którym Wykonawca dysponuje i który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia i przyznawać punkty jeżeli osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i które zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego.

Punktacja za doświadczenie kierownika budowy przyznawana będzie w następujący sposób:

L.p.

Doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych

Punktacja

1

Kierowanie 0 lub 1 robotą budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej

0,00 pkt

2

Kierowanie 2 robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej

5,00 pkt

3

Kierowanie 3 lub więcej robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej

10,00 pkt

 

W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca przedłoży do oferty:

 1. wykaz wskazujący osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych, określający jakimi robotami budowlanymi osoba ta kierowała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr C.
 2. dowody, potwierdzające że osoba dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy była kierownikiem budowy w wymienionych robotach :
 • protokoły odbioru robót,
 • oświadczenie wykonawcy robót lub inwestora, potwierdzające że dedykowana osoba pełniła w wykazanych przedsięwzięciach funkcję kierownika budowy,
 • oświadczenie dedykowanej osoby, potwierdzające że pełniła ona w wykazanych przedsięwzięciach funkcję kierownika budowy.

Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że dedykowana osoba pełniła funkcję kierownika budowy w wymienionych przedsięwzięciach.

Jeżeli osoba dedykowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy nie posiada doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej tj. wykonawca nie wykaże doświadczenia kierownika budowy - Zamawiający w takim przypadku przyzna wykonawcy 0 pkt w tym kryterium.

Zamawiający przyzna również wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących sytuacjach:

 1. nieprzedłożenia przy ofercie wypełnionego wykazu stanowiącego załącznik nr C,
 2. nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, o których mowa powyżej, potwierdzających że osoba dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy była kierownikiem budowy w wymienionych robotach,
 3. z treści przedłożonych dokumentów nie będzie wynikać, że osoba dedykowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy była kierownikiem budowy w wymienionych robotach.

 

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Miasta Ustroń. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Miasto Ustroń może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Miasta Ustroń. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.15.2020 pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Ustroniu ul. Podgórska prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 
 

Ustroń, 25.06.2020 r.


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Ustroniu ul. Podgórska
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:25.06.2020 14:55
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:21.07.2020 09:19