ZADANIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I GOSPODARKI GRUNTAMI

 1. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą, najmem terenów gminnych.
 2. Prowadzenie ewidencji nazw ulic i nadawanie numeracji porządkowej.
 3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie nadawania nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych.
 4. Załatwianie spraw związanych z regulacją praw własnościowych terenów zajętych pod drogi gminne - oprócz ZRID.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki i zarządzania gruntami gminnymi.
 6. Prowadzenie spraw związanych z podziałem gruntów.
 7. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
 8. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 9. Wydawanie zaświadczeń o położeniu działek w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 10. Prowadzenie prac związanych z opracowaniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
 11. Koordynacja prac związanych ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 12. Prowadzenie czynności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
 13. Ustalanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 14. Opracowanie planu gospodarowania zasobem nieruchomości.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Architektury i Gospodarki Gruntami
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Joanna Olszar
Data publikacji:01.07.2020 14:07
Informację aktualizował:Joanna Olszar
Data aktualizacji:02.07.2020 09:31