ZADANIA WYDZIAŁU BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

 

 1. Sporządzanie projektów uchwał budżetowych  i okołobudżetowych na dany rok oraz projektów  uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu.
 2. Sporządzanie planów finansowych z zakresu zleconych i powierzonych Miastu.
 3. Prowadzenie księgowości budżetowej, pozabudżetowej, bilansowej i pozabilansowej.
 4. Sporządzanie  sprawozdań budżetowych, finansowych oraz z operacji finansowych z jednostki Urząd Miasta oraz Miasta Ustroń.
 5. Sporządzanie analiz z wykonania budżetu, przepływów pieniężnych oraz wieloletnich prognoz finansowych.
 6. Sporządzanie wniosków dotyczących kwestii budżetowych do RIO.
 7. Prowadzenie spraw związanych z dotacją uzdrowiskową.
 8. Przygotowywanie zarządzeń i uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta w zakresie ustalonym przepisami.
 9. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu.
 10. Współpraca z bankami w zakresie obsługi bankowej (w tym kredytowej).
 11. Prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek dla miasta.
 12. Rozliczanie pod względem finansowym dotacji celowych, kredytów i pożyczek oraz sporządzanie informacji i sprawozdań w tym zakresie.
 13. Prowadzenie księgowości budżetu miasta.
 14. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków Urzędu Miasta.
 15. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych Urzędu Miasta.
 16. Sporządzanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Prowadzenie spraw finansowych związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu Miasta, komisji tematycznych, dietami radnych, umowami o dzieło i zlecenia dla osób fizycznych.
 18. Prowadzenie ewidencji i księgowości depozytów obcych oraz dochodów innych budżetów.
 19. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem  VAT, podatkiem  dochodowym  od osób fizycznych i składkami ZUS.
 20. Prowadzenie monitoringu wierzytelności niepodatkowych Miasta Ustroń.
 21. Wprowadzanie i aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie budżetu Miasta.
 22. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta wraz z  realizacją transakcji za pośrednictwem kart płatniczych.
 23. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 24. Realizacja przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
 25. Dokonywanie transakcji gotówkowych i rozrachunkowych w banku.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zadania Wydziału Budżetu i Księgowości
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.07.2020 11:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.07.2020 11:34

Rejestr zmian dokumentu