ZADANIA WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

 1. Prowadzenie ewidencji podatników, dokonywanie wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych - od osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 2. Prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości obowiązanych ponosić na rzecz miasta (na terenie którego są położone ich nieruchomości) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonywanie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej poboru i egzekucji na podstawie porozumienia Burmistrza Miasta Ustroń z właściwym miejscowo Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.
 3. Pobór i rozliczanie opłaty uzdrowiskowej oraz sporządzanie wniosków o dotację uzdrowiskową.
 4. Prowadzenie czynności sprawdzających w terenie stanu faktycznego przedmiotów opodatkowania.
 5. Załatwianie odwołań i wniosków oraz sporządzanie zaświadczeń i opinii z zakresu podatków lokalnych, opłaty uzdrowiskowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem ulg w spłacie podatków lokalnych, opłaty uzdrowiskowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Prowadzenie postępowań w związku z wnioskowanymi ulgami w zakresie należności niepodatkowych (m.in. renta planistyczna).
 8. Prowadzenie postępowań oraz sporządzanie informacji, postanowień i decyzji w związku z wnioskowanymi ulgami w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe.
 9. Prowadzenie windykacji wierzytelności Miasta Ustroń, współdziałanie z organami sądowymi i egzekucyjnymi.
 10. Zabezpieczenie wierzytelności Miasta Ustroń za wyjątkiem wierzytelności, które wynikają z zadań Wydziału Mieszkaniowego.
 11. Sporządzanie sprawozdań z wykonania podatków lokalnych i opłaty uzdrowiskowej oraz wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonywanie analiz w ramach zadań wydziału.
 12. Sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej w ramach zadań wydziału.
 13. Sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących podatku rolnego do Izb Rolniczych.
 14. Ewidencja, rozliczanie i kontrola inkasentów opłaty uzdrowiskowej.
 15. Prowadzenie księgowości szczegółowej podatków lokalnych, opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Sporządzanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków lokalnych i opłaty uzdrowiskowej oraz innych wymaganych przepisami.
 18. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie: ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(w tym ewentualnych ulg i zwolnień), ustalania terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Współpraca z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa w zakresie kalkulacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Wprowadzanie i aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie podatków lokalnych, opłaty uzdrowiskowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Joanna Olszar
Data publikacji:02.07.2020 11:49
Informację aktualizował:Joanna Olszar
Data aktualizacji:02.07.2020 11:49