OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

o przyjęciu dokumentu

oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

w Ustroniu w rejonie góry Równica

(Uchwała Nr XVI/229/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 maja 2020 r.)

 

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Ustroń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:16.07.2020 15:27
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:16.07.2020 16:37