DYREKTOR

PRZEDSZKOLA  NR 7 W USTRONIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA

 

 

I  Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3.        Wykształcenie średnie -wykształcenie kierunkowe – technolog żywienia, dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne
 4.        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 5.        Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6.        Nieposzlakowana opinia.
 7.        Znajomość przepisów HACCP.
 8.        Bardzo dobra obsługa komputera (Excel, Word).
 9.        Znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych.

II  Wymagania dodatkowe

 1.        Umiejętność analitycznego myślenia.
 2.        Samodzielność, jak i umiejętność pracy w zespole.
 3.        Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność.
 4.        Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 5.        Odpowiedzialność za realizację zadań.

III  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta

 1.       Zaopatrywanie  przedszkola w żywność i środki czystości.
 2.       Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych.
 3.       Sporządzanie jadłospisów.
 4.       Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie.
 5.       Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w posiadanym przez placówkę programie.
 6.       Przestrzeganie przepisów związanych z GHP i HACCP.
 7.       Obliczanie odpłatności za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu  oraz przekazywanie rodzicom danych do dokonania odpłatności na konto przedszkola lub przyjmowanie odpłatności od rodziców za posiłki  i dokonywanie wpłat w banku.
 8.       Rozliczanie stanu magazynu.
 9.       Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami i rejestrowanie wydanej odzieży
 10.   Rozliczanie faktur i dostarczanie do Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu.
 11.   Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających  z organizacji pracy w placówce.

IV  Informacja o warunkach zatrudnienia

 1.       Miejsce pracy – Przedszkole nr 7 w Ustroniu, ul. Gałczyńskiego 16, 43-450 Ustroń
 2.       Wymiar etatu: cały
 3.  
 4.  
 5.       Praca przy monitorze ekranowym.
 6.       Możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

 

V Wymagane dokumenty

 1.        List motywacyjny.
 2. .       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 3.       Kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

4. Oświadczenia kandydata:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni prawpublicznych,

- o niekaralności za przestępstwa wskazane w pkt I ust. 5 ogłoszenia,

-o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

       

Dokumenty należy składać osobiście w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu lub przesłać pocztą na adres: Przedszkole nr 7 w Ustroniu , Gałczyńskiego 16 , 43-450 Ustroń

Termin składania ofert od 20.07.2020 r. do 28.07.2020 r. do godz. 12 00  (decyduje data wpływu dokumentów do Przedszkola). Oferty, które wpłyną po terminie, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Oferty powinny być opisane :

„Nabór na stanowisko intendenta w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu”.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu, nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informacje o tej sprawie.

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach  20.07.2020 -28.07.2020

pod nr telefonu: 661 210 500

 VI Procedura  wyłonienia kandydata

Proces rekrutacji podzielony będzie na dwa etapy:

 

      I Etap –nabór dokumentów rekrutacyjnych i ich ocena formalna i merytoryczna-powiadomienie  kandydatów telefoniczne o przejściu do drugiego etapu

      II  Etap –rozmowa kwalifikacyjna, podczas której ocenie będzie podlegało :

 1. Przygotowanie merytoryczne kandydata/kandydatki
 2. Doświadczenie zawodowe
 3. Cechy osobowościowe ( motywacja do ubiegania się o stanowisko, udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, jasność wypowiedzi, spokój i opanowanie, komunikatywność )

VII Informacje dodatkowe:

 

Informacja o naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej Przedszkola:

http;// www.prrzedszkole7ustron.szkolnastrona.pl  oraz BIP Przedszkola

O terminie wyników kandydaci zostaną poinformowani podczas rozmów kwalifikacyjnych

W skład komisji kwalifikacyjnej będą wchodzić :

1. Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu

2. Główna Księgowa Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu

3. Dyrektor Przedszkola nr 7 w Ustroniu.

 

VIII Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 7 z siedzibą w Ustroniu, ul. Gałczyńskiego 16, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pomocą adresu email iodo2@odo.ustron.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji na stanowisko intendenta w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji.
 5. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: MEN- -System Informacji Oświatowej, Centrum Usług Wspólnych w ustroniu, Urząd Miasta Ustroń, Ubezpieczyciel, Urząd Marszałkowski w Katowicach, oraz organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej i innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom tylko na podstawie stosownych umów przetwarzania danych osobowych, dla których Administratorem jest Przedszkole nr 7 w Ustroniu.
 9. Dane nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu  można uzyskać na stronie internetowej:  p7.odo.ustron.pl.

 

 

 

Dyrektor Przedszkola nr  7 w Ustroniu

Jolanta Heller

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INTENDENTA
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń; ul. Gałczyńskiego 16
Informację opublikował:Renata Błahut
Data publikacji:17.07.2020 10:34
Informację aktualizował:Renata Błahut
Data aktualizacji:17.07.2020 10:35