OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.19.2020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Usługa doradztwa finansowego

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa finansowego na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń poprzez:

 1. Usługę Wsparcia w Zakresie Zarządzania Finansami i Zadłużeniem obejmującą:
  1. doradztwo w zakresie zarządzania zadłużeniem, w tym przeprowadzania jego optymalizacji (tj. konsolidacji lub restrukturyzacji),
  2. doradztwo w zarządzaniu Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF), o której mowa w Rozdziale II (art. 226 i dalsze) ustawy o finansach publicznych, obejmująca przygotowanie projektów uchwał dotyczących Wieloletnich Prognoz Finansowych Zamawiającego i ich aktualizacji ze względu na:
 1. zmiany budżetów,
 2. konieczność śledzenia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 3. pozyskania nowego finansowania i zmiany w harmonogramach spłat istniejących zobowiązań,
  1. przygotowywanie wariantów WPF w celu testowania różnych sposobów finansowania inwestycji lub spłaty długu, w tym:
 1. Doradztwo w zakresie istniejących produktów bankowych i konstrukcji finansowania,
 2. Testowanie różnych produktów finansowych dla nowego finansowania (kredyt, obligacje, inne)
 3. Układanie spłat nowego finansowania, by spełniało wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych i umożliwiało jak najkorzystniejsze pozyskanie finansowania,
 1. Usługę Wsparcia w Zakresie Finansowania (tj. pozyskanie nowego finansowania lub optymalizacja istniejących zobowiązań) obejmująca te z niżej wymienionych działań, które okażą się konieczne do osiągnięcia celu, tj. pozyskania nowego finansowania lub optymalizacji istniejących zobowiązań:
 1. przygotowanie optymalnej struktury produktowej (wybór produktu pod kątem możliwości JST, zapadalności, cen, itp.),
 2. przegląd rynku w zakresie planowanego produktu,
 3. przygotowanie niezbędnej dokumentacji (uchwały, SIWZ lub dokumenty do innych procedur konkurencyjnych),
 4. wsparcie Zamawiającego w trakcie przeprowadzania procedury konkurencyjnej,
 5. podejmowanie działań umożliwiających efektywne i niskokosztowe pozyskanie finansowania lub optymalizację zobowiązań,
 6. przeprowadzenie rozmów lub negocjacji z instytucjami finansującymi.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 1A w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Aleksandra Łuckoś,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.19.2020 – Usługa doradztwa finansowego

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 10.08.2020 r. do godz. 8:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

[Pc1] - Cena brutto usługi wsparcia w zakresie zarządzania finansami

5%

5 punktów

2.

[Pc2] - % brutto od wartości każdego pozyskanego finansowania lub         optymalizowanych istniejących zobowiązań

95%

95 punktów

 

Sposób punktacji w ramach kryteriów:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:

Ocp = Pc1 + Pc2

Punktowe Kryterium – Pc1

Zamawiający przyzna 5 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za usługi wsparcia w zakresie zarządzania finansami z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 

Najniższa cena usługi wsparcia w zakresie zarządzania finansami

Pc1 =  ―――――――――――――――――――――――――――――――――   x 5 pkt

Cena usługi wsparcia w zakresie zarządzania finansami ocenianej oferty

 

Punktowe Kryterium – Pc2

Zamawiający przyzna 95 pkt w ofercie z najniższym % brutto od wartości każdego pozyskanego finansowania lub optymalizowanych istniejących zobowiązań, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 

Najniższy % brutto od wartości każdego pozyskanego finansowania
lub optymalizowanych istniejących zobowiązań

Pc2 =  ―――――――――――――――――――――――――――――――――   x 95 pkt

% brutto od wartości każdego pozyskanego finansowania
lub optymalizowanych istniejących zobowiązań ocenianej oferty

 

 

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Miasta Ustroń. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Miasto Ustroń może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Miasta Ustroń. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.19.2020 pn. Usługa doradztwa finansowego prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ustroń, 30.07.2020

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługa doradztwa finansowego
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:30.07.2020 10:28
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:05.08.2020 08:09