Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz z art. 39, art. 40 i art. 54 u. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami),

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń Uchwały Nr XII/174/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w planu miejscowego oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń;
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Ustroń.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono w załączniku do Ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń www.ustron.bip.info.pl w zakładce Obwieszczenia i komunikaty.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Wysocka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2020 14:14