Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 28 sierpnia do 3 września 2020 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” wraz z formularzem zgłaszania zmian i uwag do projektu. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki konsultacji społecznych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Informację opublikował:Anna Stec-Hanus
Data publikacji:07.09.2020 12:28
Informację aktualizował:Anna Stec-Hanus
Data aktualizacji:07.09.2020 12:31