OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.262020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa placu zabaw w dzielnicy Zawodzie w ramach działania pn.: „Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta przy ul. Szpitalnej na działce nr 3569/71, obręb Ustroń. Budowa placu zabaw przewiduje ustawienie urządzeń zabawowych, a także wykonanie ogrodzenia i ułożenie mat przerostowych.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne projektowanych prac,

- wykonanie podłoża pod nawierzchnie,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych o wielkości 100 x 150 cm. Grubość maty to 22 milimetry ,

- wytyczenie fundamentów urządzeń,

- dostawę i montaż czterech urządzeń zabawowych typu:

 • wieża ze zjeżdżalnią,
 • bujak,
 • huśtawka wagowa,
 • huśtawka wahadłowa podwójna,

- zakup lub wykonanie i montaż wyposażenia dodatkowego (tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw),

- wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wysokości 1,23 m z dwoma furtkami o szerokości 1,2 m.

 

Obecnie przedmiotowy teren jest nie urządzony, porośnięty jest trawą oraz drzewem nie kolidującym z projektowanym placem zabaw.

 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia zabawowe niż wskazano w opisie szczegółowym urządzeń. Ponadto kolorystyka urządzeń powinna pozostać taka jak na wizualizacjach, w przypadku zmiany konieczna jest na to zgoda Zamawiającego. Zastosowane nawierzchnie na placu zabaw muszą być zgodne z normami zgodności lub posiadać certyfikat PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót (ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji technicznej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

W dokumentacji technicznej i przedmiarze prac zostały ujęte elementy małej architektury (tj. kosze i ławki) oraz elementy zabawowe (tj. huśtawka bocianie gniazdo) lecz te elementy nie są objęte przedmiotowym zamówieniem. Dotyczy to również robót związanych z pracami w zakresie kształtowania terenów zieleni.

W trakcie realizacji ww. prac związanych z budową placu zabaw Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 1A w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Joanna Pietrzyk,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.26.2020 – Budowa placu zabaw w dzielnicy Zawodzie w ramach działania pn.: „Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 14.10.2020 r. do godz. 8:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

 Cena brutto [Pc1]

60%

60 punktów

2.

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy [Pc2]

21%

21 punktów

3.

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

19%

19 punktów

 

Sposób punktacji w ramach kryteriów:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:

Ocp = Pc1 + Pc2 + Pc3

 

1. Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]

Zamawiający przyzna 60 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Cn

Pc1 = ------- x 60 pkt.

Co

gdzie:

Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

2. Kryterium – okres gwarancji na przedmiot umowy [Pc2]

 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji przedmiot umowy wynosi 1 rok od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 4 lata. Okres gwarancji należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 4 lat otrzyma – 21 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 3 lat otrzyma – 14 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 2 lat otrzyma – 7 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 1 rok otrzyma – 0 pkt

 

UWAGI:

 • Brak deklaracji okresu gwarancji na przedmiot umowy w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 1 roku] albo wskazanie tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 1 a 4 latami, ale nie wpisującego się w żaden z czterech narzuconych okresów gwarancji [oznaczonych w latach: 1 lub 2 lub 3 lub 4] spowoduje odrzucenie oferty.
 • Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 4 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 4 lat, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

3. Kryterium – Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

Wykonawca może zadeklarować wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy większą, niż wymaganą minimalną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym, ale nie przekraczającą wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym. Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy należy zadeklarować w następujących jednostkach: 0,2%, 0,3%, 0,4% lub 0,5%.

 • za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert.
 • za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 6 punktów w tym kryterium oceny ofert.
 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 12 punktów w tym kryterium oceny ofert.
 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 19 punktów w tym kryterium oceny ofert.

Maksymalna liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 19.

Brak deklaracji wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w formularzu ofertowym, bądź jej określenie poniżej wymaganego minimum (tj. 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym) skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej określonego maksimum (tj. 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym) dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 0,5%, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

 

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Miasta Ustroń. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Miasto Ustroń może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Miasta Ustroń. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.26.2020 pn. Budowa placu zabaw w dzielnicy Zawodzie w ramach działania pn.: „Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie” prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 
 

Ustroń, 06.10.2020 r.


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa placu zabaw w dzielnicy Zawodzie w ramach działania pn.: „Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:06.10.2020 09:39
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:05.01.2021 10:02