OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr SP6.ZP.271.3.02.2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
43-450 Ustroń ul. Kreta 6

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup monitorów interaktywnych i laptopów do pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup monitorów interaktywnych oraz laptopów do pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu.

Zamówienie obejmuje 4 szt. monitorów interaktywnych i 4 szt. laptopów wraz z systemem operacyjnym jak również przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających ze standardowej, bezterminowej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, niewyłącznej licencji producenta na oprogramowanie dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Laptopy należy dostarczyć z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym. Monitory interaktywne należy dostarczyć z zainstalowanym oprogramowaniem. Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na sprzęt. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Zaoferowany sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu lub posiadać lepsze parametry. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Laptopy zostaną wydane Zamawiającemu wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami i sterownikami oraz dokumentami gwarancyjnymi i licencyjnymi. Wykonawca w ramach dostawy musi zapewnić transport monitorów interaktywnych, zamontować zgodnie z ustaleniami, zainstalować oprogramowanie, skonfigurować z istniejącą infrastrukturą i podłączyć dostarczone laptopy. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru (ilościowo–rzeczowym). Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne i licencyjne. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE. Oprogramowanie musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji w Polsce.

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu przy ulicy Józefa Kreta 6 w miejsce wskazane przez Dyrekcję placówki.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 2A w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Roman Langhammer

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs SP6.ZP.271.3.02.2020 – Zakup monitorów interaktywnych i laptopów do pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 15.10.2020 r. do godz. 8:00.

 

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu, 43-450 Ustroń ul. Kreta 6, tel. + 48338543428,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu jest Pan Michał Glajc, kontakt: iodo2@uodo.ustron.pl,, tel. +48338579333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SP6.ZP.271.3.02.2020 pn. Zakup monitorów interaktywnych i laptopów do pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Ustroń, dnia 07.10.2020 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup monitorów interaktywnych i laptopów do pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:07.10.2020 08:49
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:26.10.2020 10:39