OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.28.2020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych
przy Alei Legionów w Ustroniu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu, uruchomieniu i obsłudze sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. dostawę oraz montaż lodowiska wraz z jego wyposażeniem,
 2. uruchomienie instalacji wraz z budową lodu,
 3. bieżące serwisowanie wraz z materiałami eksploatacyjnymi,
 4. wszelkie prace transportowe związane z usługą podstawową, a także obsługę lodowiska w zakresie sprzedaży biletów, uruchomienia wypożyczalni łyżew, usługę ostrzenia łyżew oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na lodowisku
 5. bieżącą obsługę pomieszczeń sanitarnych w zakresie utrzymania czystości i porządku wraz z bieżącym uzupełnianiem artykułów sanitarnych i higienicznych.
 6. demontaż i uprzątnięcie terenu,
 7. naprawę nawierzchni kortów przy użyciu odpowiedniego sprzętu (wertykulatora) wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni (mączki) w ilości około 5 ton

Parametry lodowiska:

Mobilne sztuczne lodowisko o wymiarach tafli lodu 18m x 40m = 720m2, wyposażone w:

 • gotowe systemowe orurowanie chłodnicze,
 • bandy zabezpieczające o wysokości 1,2 m do zamrażania w lodzie (bez wkręcania w podłoże),
 • kompaktowe urządzenie chłodnicze – agregat,
 • glikol do napełnienia orurowania z pojemnikami i pompą,
 • maszynę do czyszczenia i konserwacji tafli lodu,
 • suszarka do łyżew, ostrzałka, łyżwy,
 • chodniki gumowe do chodzenia w łyżwach uniemożliwiające zniszczenie istniejącej nawierzchni kortów tenisowych,
 • materiały izolacyjne do przygotowania podłoża na całej powierzchni kortów (folie budowlane, styropian itp. zabezpieczające istniejącą nawierzchnię kortów) wg projektu zagospodarowania,
 • lokalizacja lodowiska dopasowana do istniejącego terenu,

 

Warunki pracy lodowiska:

 • zabezpieczona moc na potrzeby lodowiska wynosi 60 kW.
 • zakłada się funkcjonowanie lodowiska przy temp. otoczenia + 10 st. C przy wietrze max 1m/s.
 • medium – wodny roztwór glikol etylenowy 35 %.
 • grubość tafli lodowiska: 4 - 5 cm.
 • bandy muszą być wyposażone w bramkę wejściową o szer. min. 0,9 m. Konstrukcja band musi być wykonana z profili aluminiowych lub stalowych, a wypełnienie z płyt PE o grubości min. 5 mm w kolorze białym. Bandy muszą być wyposażone w dolną listwę okopową o grubości min. 10 mm do wysokości 0,20 m oraz górne pochwyty (poręczówka) o grubości min. 10 mm. Kolorystyka listwy okopowej oraz poręczówki powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi standardami. Bandy muszą być zaokrąglone w łukach o promieniu R=4,0m.
 • Wykonawca odpowiada za konserwację i pielęgnację tafli lodowiska.
 • Wykonawca musi zabezpieczyć poprzez chodniki i odpowiednie wygrodzenie, tę część kortów tenisowych, która pozostanie poza taflą lodowiska.

 

 

Zasady i okres funkcjonowania lodowiska:

 • okres funkcjonowania lodowiska ustala się od 04.12.2020 r. do 07.03.2021 roku (w zależności od warunków atmosferycznych) w godzinach od 9:00 do 21:00 w dni robocze i od 10:00 do 21:00 w soboty, niedziele i święta z wyłączeniem następujących terminów świątecznych, których godziny funkcjonowania określa się na:

w dniu 24.12.2020 r. w godzinach 9:00 – 14:00

w dniu 25.12.2020 r. w godzinach 14:00 – 21:00

w dniu 26.12.2020 r. w godzinach 12:00 – 21:00

w dniu 31.12.2020 r. w godzinach 9:00 – 18:00

w dniu 01.01.2021 r. w godzinach 12:00 – 21:00

 • Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia lodowiska:
 1. w okresie ferii zimowych dla województwa śląskiego tj. od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r., dzieciom i młodzieży z terenu Miasta Ustroń w godzinach otwarcia,
 2. dzieciom i młodzieży z terenu Miasta Ustroń w każdą sobotę, niedzielę i święta od godziny 10:00 do 12:00, w przypadku I Dnia Świąt i Nowego Roku od godziny 12:00 do 14:00.
 3. w pozostałych dniach nauki szkolnej w godzinach zajęć lekcyjnych, tj. od 9:00 do 14:00, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu przez szkołę,

Dopuszcza się możliwość przedłużenia godzin funkcjonowania lodowiska po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego.

 • Wykonawcy przysługuje przerwa techniczna na czyszczenie lodu od godziny 15:00 do 16:00 i w innych porach w zależności od potrzeb.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości wypożyczania sprzętu sportowego umożliwiającego korzystanie z lodowiska oraz utrzymanie go w dobrym i czystym stanie.
 • W czasie bezpłatnym obowiązuje bezpłatne wypożyczanie sprzętu dla osób uprawnionych do bezpłatnego korzystania.
 • W pozostałym czasie Wykonawca ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z lodowiska oraz za świadczenie dodatkowych usług serwisowych. Wysokość pobieranych opłat za wstęp na lodowisko wg cennika Wykonawcy będzie wynosić nie więcej niż: dzieci – 3,00 zł/h, dorośli 5,00 zł/h, za wynajem łyżew – 4,00 zł/h, ostrzenie łyżew – 4,00 zł.
 • Pod pojęciem „dzieci i młodzież”, rozumie się: - osoby w wieku do 16 lat i uczęszczające do szkół podstawowych za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej ustrońskich szkół lub dokumentu z adresem zamieszkania opiekuna dziecka - w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt zaplecza lodowiska poprzez udostępnienie Wykonawcy budynku zaplecza gospodarczego kortów tenisowych, z przeznaczeniem na przechowanie sprzętu sportowego, serwis techniczny oraz pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem dla osób obsługujących lodowisko. Zamawiający zobowiązuje się także do zapewnienia pomieszczenia szatni i ogólnodostępnej toalety.
 • Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość korzystania z energii elektrycznej dla potrzeb agregatu o mocy do 60 kW, a także miejsca poboru wody. Koszty dostawy tych mediów pokrywa Zamawiający. Zamawiający zapewni też na swój koszt, oświetlenie lodowiska z istniejących lamp.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w czystości toalet znajdujących się w budynku oraz bieżącego uzupełniania potrzebnych środków czystości.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 1A w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Maciej Russek,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia do 07.03.2021 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.28.2020 – Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych
przy Alei Legionów w Ustroniu

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 29.10.2020 r. do godz. 8:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Miasta Ustroń. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Miasto Ustroń może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Miasta Ustroń. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.28.2020 pn. Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 
 

Ustroń, 21.10.2020 r.


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:21.10.2020 11:51
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:17.11.2020 14:49