OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.29.2020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wymiana schodów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka

 

Zakres robót obejmuje wymianę schodów zewnętrznych na działce nr 1334/6, obr. Ustroń. Modernizacja schodów polegać będzie na skuciu istniejących stopni wraz z likwidacją balustrad. Nowe schody należy wykonać z kostki betonowej, płukanej w kolorach wskazanych przez Zamawiającego. Policzki schodów należy wykonać z obrzeży betonowych 8/30. Schody należy dostosować do istniejącego terenu, likwidując lekkie pochylenie na górnym spoczniku. Górny spocznik, oraz dojście do schodów należy wykonać również z kostki betonowej, płukanej. Po prawej stronie schodów należy wykonać najazd na wózki dziecięce, również z kostki betonowej, płukanej. Rozstaw najazdu należy przystosować do wszystkich rodzajów wózków dziecięcych. Pomiędzy najazdami należy wykonać również stopnie z kostki betonowej, płukanej. Wzdłuż schodów należy wykonać palisadę z metrowych kwadratowych słupów betonowych. Balustradę należy wykonać ze stalowych rur ocynkowanych, w ilości trzech sztuk, biegnącą wzdłuż schodów, uniemożliwiającą przejście na drugą stronę. Wysokość balustrady 1.20m. Schody wykonać jako dwubiegowe, zgodnie z Polska Normą oraz wiedzą techniczną. Wszelkie prace należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym.

 

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 1A w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Julia Lipowska, Ireneusz Berek,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2020 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.29.2020 – Wymiana schodów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godz. 8:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

 Cena brutto [Pc1]

60%

60 punktów

2.

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy [Pc2]

20%

20 punktów

3.

Obsługa gwarancyjna [Pc3]

20%

20 punktów

Sposób punktacji w ramach kryteriów:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:

Ocp = Pc1 + Pc2 + Pc3

 

1. Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]

Zamawiający przyzna 60 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Cn

Pc1 = ------- x 60 pkt.

Co

gdzie:

Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

2. Kryterium – okres gwarancji na przedmiot umowy [Pc2]

 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji przedmiot umowy wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 10 lat. Okres gwarancji należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 10 lat otrzyma - 20 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 9 lat otrzyma - 16 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 8 lat otrzyma – 12 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 7 lat otrzyma – 8 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 6 lat otrzyma – 4 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 5 lat otrzyma – 0 pkt

 

UWAGI:

 • Brak deklaracji okresu gwarancji na przedmiot umowy w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 5 lat] albo wskazanie tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 5 a 10 latami, ale nie wpisującego się w żaden z sześciu narzuconych okresów gwarancji [oznaczonych w latach: 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 lub 10] spowoduje odrzucenie oferty.
 • Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 10 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 10 lat, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

3. Kryterium – Obsługa gwarancyjna [Pc3]

W ramach kryterium obsługi gwarancyjnej ocenie podlegać będzie deklarowany czas usunięcia wady od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o konieczności usunięcia wad powstałych w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi.

Zamawiający wymaga aby deklarowany czas usunięcia wady zawierał się w okresie od 1 do 5 dni kalendarzowych.

Zamawiający przyzna 20 pkt ofercie z najkrótszym, tj. 1-dniowym deklarowanym czasem usunięcia wady, zgodnie z formularzem oferty. Za zaoferowanie czasu usunięcia wady w terminie 5 dni kalendarzowych wykonawca otrzyma 0 punktów [nie spowoduje to odrzucenia oferty]. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym kryterium będzie posługiwał się następującą punktacją:

 1. Oferta z deklarowanym 1 dniowym czasem usunięcia wady otrzyma: 20 pkt.
 2. Oferta z deklarowanym 2 dniowym czasem usunięcia wady otrzyma: 15 pkt.
 3. Oferta z deklarowanym 3 dniowym czasem usunięcia wady otrzyma: 10 pkt.
 4. Oferta z deklarowanym 4 dniowym czasem usunięcia wady otrzyma: 5 pkt.
 5. Oferta z deklarowanym 5 dniowym czasem usunięcia wady otrzyma: 0 pkt.

UWAGI:

Brak deklaracji czasu usunięcia wady w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum [tj. 5 dni] skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje czas usunięcia wady poniżej określonego minimum [tj. 1 dzień] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 1 dzień, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Miasta Ustroń. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Miasto Ustroń może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Miasta Ustroń. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.29.2020 pn. Wymiana schodów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 
 

Ustroń, 22.10.2020 r.


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymiana schodów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:22.10.2020 11:49
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:27.11.2020 09:37