OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.30.2020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem w ramach zadania:  Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM
 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Serwera Dell i oprogramowania dla Urzędu Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM” zgodnie z poniższą charakterystyką:

Dell PowerEdge R540 serwer

Components

- Intel Xeon Silver 4216 (2,1GHz, 16 rdzeni/32 wątki, 9,6GT/s, 22MB pamięci podręcznej, Turbo, HT, 100W), DDR4-2400

- 3.5" Chassis with up to 12 Hot Plug Hard Drives

- PowerEdge 2U maskownica LCD

- 1x16 FH, 3xLP, 1 procesor

- 2x 32GB pamięci RDIMM, 3200MT/s, w modułach dwubankowych

- iDRAC9, Enterprise

- 10x 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

- BOSS karta kontrolera z 2 kartami M.2 480GB (RAID 1), niskoprofilowa

- PERC H730P+ kontroler RAID, 2GB nieulotnej pamięci podręcznej, karta, niskoprofilowa

- Podwójny nadmiarowy zasilacz (1+1) wymieniany bez wyłączania systemu, 750W

- 2x C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m (6,5 stóp)

- Układ Trusted Platform Module 2.0

- Broadcom 57416 dwuportowa karta sieciowa Mezzanine LOM 10 GbE BaseT+

- Dwuportowa karta LOM 1GbE na płycie głównej

- ReadyRails szyny wsuwane z wysięgnikiem do mocowania kabli

- RAID 5

Software

- Windows Server 2019 Standard,No Media,WS2012R2 Std Downgrade DF Media, Multi Language

- Windows Server 2019 Standard,No Media,WS2016 Std Downgrade DF Media, Multi Language

- Windows Server 2019 Standard, 16 rdzeni, zestaw nośników z realizacją cyfrową, wersja wielojęzyczna

- Windows Server 2019 Standard,16 rdzeni, FI, bez nośnika, bez licencji CAL, wersja wielojęzyczna

- Windows Server 2019 Standard, bez nośnika, nośnik do zmiany na starszą wersję WS2016 STD, wersja wielojęzyczna

- WS2019, 2 dodatkowe maszyny wirtualne

- Windows Server® 2019 Standard Edition, dodatkowa licencja,16 rdzeni, bez nośnika

Service

ProSupport Next Business Day Onsite Service, 60 Mies.

Keep Your Hard Drive For Enterprise T3, 60 Mies.

 

Serwer musi być zmontowany, z zainstalowanym systemem operacyjnym. Oprogramowanie musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji w Polsce i zawierać oryginalny nośnik producenta.

Sprzęt musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru.
Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne i licencyjne. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE. Zamawiający wymaga aby oferowany serwer był fabrycznie nowy.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 2A w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Michał Glajc, Sławomir Wowry

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.30.2020 – Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 12.11.2020 r. do godz. 8:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Miasta Ustroń. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Miasto Ustroń może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Miasta Ustroń. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.30.2020 pn. Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem w ramach zadania:  Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM
  prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

                                                                                                                            

Ustroń, dnia 04.11.2020 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem w ramach zadania: Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:04.11.2020 10:53
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:08.12.2020 11:46