OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.31.2020

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Modernizacja sieci LAN w budynku UM w ramach zadania „Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z modernizacją sieci LAN wraz dostawą urządzeń sieciowych w budynku Urzędu Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM”.

Zakres zamówienia obejmuje modernizację sieci LAN poprzez dostawę i montaż poniższych elementów wraz z wykonaniem prac towarzyszących:

 1. Puszka rozdzielcza (4 x SCsimplex) 3szt.
 2. Pigtail SM 1J 9/125 wtyk LC dł. 2 m"EASY STRIP 36szt.
 3. Adapter światłowodowy jednomodowy SM LC duplex 18szt.
 4. Przełącznica światłowodowa24xSC 1szt.
 5. Śruba do montażu adapterów 18szt.
 6. Patch cord SM LC-LC duplex 9/1251.0m. 7szt.
 7. Patch cord SM LC-LC duplex 9/1255.0m. (między szafami) 1szt.
 8. Patch cord SM SC/APC-LC duplex 9/125 1.0m ( do przełączenia zewnętrznego światłowodu) 1szt.
 9. Kabel światłowodowy OS2 uniwersalny ZW-NOTKtsdD / UDQ(ZN)BH - SM 8J 9/125 LSOH 100szt.
 10. Wykonanie spawów dla światłowodów 36szt.
 11. UBIQUITI :: UniFi Switch, 48, 500W UBNT-US-48-500W 5szt.
 12. UBIQUITI :: UniFi UAP-AC-PRO Access Point 802.11ac Dual Band 500Mbps 1szt.
 13. UBIQUITI::(UCK-G2-PLUS) UniFi Cloud Key, G2, with HDD UBNT-UCK-G2-PLUS 1szt.
 14. UBIQUITI :: (US-8-60W) UniFiSwitch, 8, 60W, 4 port PoE 12szt.
 15. UBIQUITI :: (USW-Flex-Mini) UniFi Compact 5 Port Gigabit Desktop Switch 10szt.
 16. Para wkładek SFP+ SM 10Gb 5szt.
 17. Szafa teleinformatyczna 19" 42U 800x800 QLANTEC Drzwi szklane 1szt.
 18. Kółko skrętne (4 sztuki) SA-K-01 1szt.
 19. Panel wentylacyjny dachowy, 4 wentylatory, SA-FR-4-800-800-C 1szt.
 20. Termostat KTS 1szt.
 21. Listwa zasilająca 19" gniazdo 9 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z diodą LED PZ09 2szt.
 22. Organizator kabli 1U 19" PK009 2szt.
 23. Półka stała 19" 1U głęb. 450mm, czarna, 4 punkty mocowania 2szt.
 24. Prowadzenie kabli, montaż szafy I urządzeń 1szt.

 

Urządzenia muszą być dostarczone i zamontowane w budynku Urzędu Miasta Ustroń bez zakłócania pracy jednostki. Prace związane z montażem zostaną wykonane w jednym lub kilku etapach w zależności od czasu potrzebnego na modernizację całej infrastruktury po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 2A w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Michał Glajc, Sławomir Wowry

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.31.2020 – Modernizacja sieci LAN w budynku UM w ramach zadania „Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 12.11.2020 r. do godz. 8:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Miasta Ustroń. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Miasto Ustroń może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Miasta Ustroń. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.31.2020 pn. Modernizacja sieci LAN w budynku UM w ramach zadania „Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM” prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

                                                                                                                            

Ustroń, dnia 04.11.2020 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja sieci LAN w budynku UM w ramach zadania „Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:04.11.2020 10:55
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:08.12.2020 11:45