Zarządzenie nr 460/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert  na wykonanie zadania publicznego  w zakresie turystyki i krajoznawstwa objętego Uchwałą nr XIX/285/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert - I edycja
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Informację opublikował:Anna Stec-Hanus
Data publikacji:29.12.2020 08:32
Informację aktualizował:Anna Stec-Hanus
Data aktualizacji:29.12.2020 08:33