OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Dostawa 50 sztuk donic z grysu granitowego dla Miasta Ustroń

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Ustroń

Ul. Rynek 1

43 – 450 Ustroń

Osoba upoważniona do kontaktów

inż. Ireneusz Staniek

Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami

Pok. 33

Tel. 33 8579-320

FAX 33 8579-330

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

RODZAJ

Zamówienia

Roboty budowlane                

Dostawy                                 x

Usługi                                     

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ

www.ustron.bip.info.pl

lub

dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w cenie: 30,00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na zakupie i dostawie pięćdziesięciu donic z grysu granitowego z paskiem miedzianym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ. W cenie donic należy uwzględnić dostawę na bazę Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu ul. M. Konopnickiej 40 do dnia 30.11.2006r.

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ        CPV        26212300-0

Możliwość złożenia

oferty częściowej

NIE   X         TAK   

Możliwość złożenia oferty wariantowej

NIE   X         TAK   

Termin wykonania zamówienia

do 30.11.2006r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Doświadczenie oferenta, – aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat (lata 2003 – 2005), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 10 000 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 10 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury 14 dni.6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 45.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.7. Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy.

WYMAGANE WADIUM

0,00

Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

Miejsce i termin składania ofert

Urząd Miasta Ustroń lok. 33 18.10.2006r godzina 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Miasta Ustroń lok. 1 18.10.2006r godzina 11:05

TERMIN związania ofertą

30 dni

Umowa ramowa

NIE   X         TAK   

Dynamiczny system zakupów

NIE   X         TAK   

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE   X         TAK   

 

Ustroń dn. 10.10.2006r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa 50 sztuk donic z grysu granitowego dla Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.10.2006 15:13
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:19.10.2006 13:39