O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica - etap 1 - dotyczącej terenów o symbolach 20ZP i 9MP

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr VIII/107/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica,

zawiadamiam o wyłożeniu

części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica - etap 1 - dotyczącej terenów o symbolach 20ZP i 9MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu,

w dniach pracy urzędu od 26 lipca 2021 r. do  23 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek  1, w Wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Informacje dotyczące rozwiązań projektu planu udzielane będą wyłącznie po uprzednim, co najmniej jednodniowym wyprzedzeniu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod nr tel. 33 8579323 lub e-mailowo na adres: andrzej.gala@um.ustron.pl

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ustron.bip.info.pl w zakładce: Obwieszczenia i Komunikaty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021 r. o godzinie 14.00, w siedzibie Urzędu Miasta w Sali Sesyjnej lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji.

Udział w dyskusji publicznej należy uprzednio zgłosić drogą e-mailową na adres: andrzej.gala@um.ustron.pl lub telefonicznie pod nr tel. 33 85-79-323 do dnia 17 sierpnia 2021 r.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zgodnie z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Miasta Ustroń, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2021 r., w formie:

  • papierowej, na adres 43-450 Ustroń, Rynek 1,
  • elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl lub przez platformę ePUAP,
  • z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl w zakładce: Obwieszczenia i Komunikaty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

-     o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica - etap 1,

-        o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2021 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ustroń.

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Miasta Ustronia oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona informacja dot. przetwarzania danych osobowych, zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO (stanowiąca załącznik nr 1 do Obwieszczenia).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:15.07.2021 15:18
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:23.07.2021 13:57