OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup wraz z transportem piasku do usuwania skutków atmosferycznych o uziarnieniu do 2 mm dla Miasta Ustroń w ilości 1000 ton loco baza wykonawcy.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Ustroń

Ul. Rynek 1

43 – 450 Ustroń

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

inż. Ireneusz Staniek

Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami

Pok. 33

Tel. 33 8579-320

FAX 33 8579-330

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

RODZAJ

ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane                

Dostawy                                 x

Usługi                                     

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ

www.ustron.bip.info.pl

lub

dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w cenie: 0,00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na wykonaniu:

Zamówienie polega na dostawie wraz z transportem 1000 ton piasku do usuwania skutków atmosferycznych zimy w sezonie 2006 / 2007 na bazę wykonawcy w Ustroniu.

Zamawiany piasek drogowy musi mieć uziarnienie do 2 mm oraz spełniać wymogi normy

PN –EN – 13043; 2004

Dostawie POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ           CPV         14211000

MOŻLIWOŚĆZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ

NIE   X         TAK   

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻĘNIA OFERTY WARIANTOWEJ

NIE   X         TAK   

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

500 ton do 15.11.2006r.

500 ton do 30.01.2007r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Doświadczenie oferenta, – aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat (lata 2003 – 2005), był dostawcą, co najmniej jednej dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Aby spełnić ten warunek, dostawy, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 10000 zł 4. 5. Termin płatności faktury 14 dni.6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 20.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. 7. Oświadczenie wykonawcy, iż oferowana y piasek odpowiada wymogom normy PN EN 13043 2004.

WYMAGANE WADIUM

0,00

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń lok. 33 26.10.2006r godzina 10:00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń lok. 1 26.10.2006r godzina 11:05

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

UMOWA RAMOWA

NIE   X         TAK   

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

NIE   X         TAK   

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

NIE   X         TAK   

 

Ustroń dn. 18.10.2006r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup wraz z transportem piasku do usuwania skutków atmosferycznych o uziarnieniu do 2 mm dla Miasta Ustroń w ilości 1000 ton loco baza wykonawcy.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:18.10.2006 21:47
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:27.10.2006 14:12