OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Konserwacja oświetlenia na terenie Miasta Ustroń w 2007 roku

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Ustroń

Ul. Rynek 1

43 – 450 Ustroń

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

inż. Ireneusz Staniek

Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami

Pok. 33

Tel. 33 8579-320

FAX 33 8579-330

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane                

Dostawy                                

Usługi                                      x

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ

www.ustron.bip.info.pl

lub

dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w cenie: 0,00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na wykonywaniu w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r robót związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego Miasta Ustroń..

Ilość punktów                                                                      2133 szt.

                w tym:                                                                   203 na gwarancji.

                Długość ciągów oświetleniowych                      ok. 82 km
                Ilość punktów zapalania (sterowania)                            
64 szt.

                w tym:

                słupowych:                                                           22 szt.

                wnętrzowych:                                                      20 szt.

                wydzielonych:                                                     22 szt.

Zakres robót związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulic obejmuje następujące prace:

·          Wymiany drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnień obejm i innych elementów słupów;

·          Wymiany lamp, bezpieczników i innych elementów osprzętu oświetlenia na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia;

·          Wymiany uszkodzonych lub brakujących opraw, lamp, pionów w słupach;

·          Lokalizacji wozem pomiarowym uszkodzonych kabli, naprawy uszkodzonych zerwanych kabli ziemnych;

·          Mycia kloszy opraw oświetleniowych;

·          Malowania metalowych słupów, wysięgników, drzwiczek, szaf oświetlenia ulicznego (200 lamp oświetlenia ulicznego wskazanych przez Zamawiającego);

·          Regulacji i wymiany zegarów sterujących;

·          Konserwacji i bieżących napraw szaf oświetlenia ulicznego wraz z wymianą poszczególnych elementów w szafach;

·          Prześwietleń drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych trzy razy w roku.

·          Wykonania oględzin i przeglądów technicznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia;

·          Porządkowań terenów po wykopach, napraw chodników, jezdni i terenów zielonych (przywrócenie do stanu pierwotnego).

·          Wykonywanie pozostałych innych nieopisanych robót towarzyszących występujących podczas konserwacji i utrzymaniu oświetlenia ulicznego.

Wykonawca w cenie ryczałtowej za konserwację punktu oświetleniowego musi również uwzględnić następujące stałe koszty związane z:

·          Dopuszczeniem do pracy na sieci przez Zakład Energetyczny;

·          Prowadzeniem całodobowego przyjmowania zgłoszeń o usterkach oświetlenia ulicznego;

·          Prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie;

UWAGA

Za punkty oświetleniowe w okresie gwarancji stawka ryczałtowa wynosić będzie 50% stawki podstawowej

Czas reakcji na zawiadomienie o zaistniałej awarii oświetlenia ulicznego wynosi trzy dni robocze.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ              CPV        45311200-2

MOŻLIWOŚĆZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ

NIE   X         TAK   

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻĘNIA OFERTY WARIANTOWEJ

NIE   X         TAK   

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

01.01.2007 – 31.12.2007

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Doświadczenie oferenta, – aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat (lata 2003 – 2005), był:- głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Aby spełnić ten warunek, usługa, na którą powołuje się wykonawca musi mieś wartość równą lub większą od kwoty 100.000,00 zł lub był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót polegających na (budowie lub remoncie oświetlenia ulicznego). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 100 000,004. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 14 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 30.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

WYMAGANE WADIUM

0,00

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń lok. 33 31.10.2006r godzina 10:00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń lok. 1 31.10.2006r godzina 11:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

UMOWA RAMOWA

NIE   X         TAK   

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

NIE   X         TAK   

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

NIE   X         TAK   

 

Ustroń dn. 23.10.2006r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konserwacja oświetlenia na terenie Miasta Ustroń w 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:23.10.2006 16:18
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:03.11.2006 13:10