OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Ustroń etap III.

Ogłoszenie ukazało się w PORTALU URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w dniu 31.10.2006r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Ustroń

Ul. Rynek 1

43 – 450 Ustroń

Osoba upoważniona do kontaktów

inż. Ireneusz Staniek

Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami

Pok. 33

Tel. 33 8579-320

FAX 33 8579-330

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

RODZAJ

Zamówienia

Roboty budowlane                 X

Dostawy                                 

Usługi                                      

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ

www.ustron.bip.info.pl

lub

dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w cenie: 0,00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na:

Wykonaniu monitoringu Miasta Ustroń – Etap III. Zadanie obejmuje montaż dwóch zespołów kamer obrotowych wraz z radiowymi torami wizji i sterowaniem kamerami w niżej wymienionych punktach Miasta – rondo Cieszyński i ulica Grażyńskiego, montaż kamery stałej wraz z radiowym torem wizji w niżej wymienionym punkcie Miasta ul. 3 Maja, rozbudowa istniejącej stacji monitorującej w budynku Straży Miejskiej o dodatkową macierz dyskową typu – RAID 5 (lub równoważną) oraz dostarczenie i montaż drugiego monitora 17” do istniejącej stacji monitorującej w budynku Staży Miejskiej.

Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne równoważne materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej.

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV 45316000-5; 29816000-2

Możliwość złożenia

oferty częściowej

NIE   X         TAK   

Możliwość złożenia oferty wariantowej

NIE   X         TAK   

termin wykonania zamówienia

Cztery tygodnie od dnia podpisania umowy

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Doświadczenie oferenta, – aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2001 – 2005), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 40 000 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 40 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury 14 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 40.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

WYMAGANE WADIUM

0,00

Kryteria oceny ofert

Cena - 95% Gwarancja - 5%.

Miejsce i termin składania ofert

Urząd Miasta Ustroń lok. 33 09.11.2006r godzina 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Miasta Ustroń lok. 1 09.11.2006r godzina 11:00

TERMIN związania ofertą

30 dni

Umowa ramowa

NIE   X         TAK   

Dynamiczny system zakupów

NIE   X         TAK   

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE   X         TAK   

Ustroń dn. 31.10.2006r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Ustroń etap III.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:31.10.2006 17:18
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:31.10.2006 17:20