Podstawowe informacje

 1. Pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Wszczęcie procedury postępowania administracyjnego odbywa się na wniosek pracodawcy.
 2. Wysokość dofinansowania zależy od długości trwania nauki i zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku wynosi:
  • w przypadku nauki zawodu - do 9244,66 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 290,58 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
  • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 11 440 zł.
 3. Wniosek należy złożyć listownie na podany niżej adres lub osobiście w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 4. W art. 122 ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Pomoc de minimis oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
 5. Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 2010 z późn. zm.), w związku z art. 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia Prezydenta/Burmistrza/Wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Kogo dotyczy

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy.

Wymagane dokumenty

 1. Aktualny odpis (wypis) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Oświadczenie, że wnioskodawca jest pracodawcą będącym rzemieślnikiem lub pracodawcą niebędącym rzemieślnikiem.
 3. Oświadczenie dotyczące danych osobowych pracodawcy.

Z dokumentów powinno wynikać, że wniosek został złożony przez osobę/osoby uprawnione/ą do reprezentowania wnioskodawcy.

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę oraz dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe – w przypadku, gdy nie był nią pracodawca.
 2. Oświadczenie młodocianego pracownika dotyczące miejsca jego zamieszkania.
 3. Oświadczenie młodocianego pracownika dotyczące jego danych osobowych.
 4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.
 5. Kopie świadectw pracy młodocianego pracownika potwierdzających zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego lub dokument potwierdzający kontynuowanie zatrudnienia.
 6. Dokument/świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły  przez młodocianego pracownika.
 7. Dokument potwierdzający złożenie przez młodocianego pracownika egzaminu kończącego przygotowanie zawodowe z wynikiem pozytywnym (nauka zawodu: u pracodawcy nie będącego rzemieślnikiem – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, u pracodawcy będącego rzemieślnikiem -  świadectwo czeladnicze lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu czeladniczego; przyuczenie do wykonywania określonej pracy – zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego).
 8. Dokumenty potwierdzające krótszy lub dłuższy okres przygotowania zawodowego - w przypadku zmiany tego okresu, w tym w odniesieniu do przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego dłużej niż 6 miesięcy – zaświadczenie, że młodociany pracownik był uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.
 9. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 10. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 11. Formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. wraz ze: sprawozdaniami finansowymi albo oświadczeniem o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i braku konieczności ustalenia stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy do ustalenia wartości pomocy de minimis, albo oświadczeniem o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.
 12. W przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu informacji przedstawia się informacje odnoszące się do tej spółki oraz dodatkowo informacje odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza: imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Czas realizacji

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu, ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń


Kontakt telefoniczny

Nr telefonu: 033 8549006


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 poz. 1644)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 poz. 316 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2010 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2020 poz. 1338)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 702)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku − Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2023 poz. 775 z późn. zm.)

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.11.2021 13:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.09.2023 09:17

Rejestr zmian dokumentu

15.09.2023 09:17 Edycja dokumentu (Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 09:00 Dodano załącznik "1. Pracodawcy_wzór_wniosku.doc.pdf"
(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:54 Dodano załącznik "2. Oświadczenie-status-pracodawcy.pdf"
(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:53 Dodano załącznik "3. Oświadczenie-dane-pracodawca
RODO.pdf"

(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:53 Dodano załącznik "4.
Oświadczenie-zamieszkanie-młodociany.pdf"

(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:52 Dodano załącznik "5. Oświadczenie-dane-młodociany
RODO.pdf"

(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:52 Dodano załącznik "6.
Oświadczenie_o_korzystaniu_lub_niekorzystaniu_z_pomocy_de_m
inimis.pdf"

(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:52 Dodano załącznik "7.
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_po
moc_de_minimis.pdf"

(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:49 Usunięto załącznik 1. Pracodawcy_wzór_wniosku
(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:49 Usunięto załącznik 2. Oświadczenie-dane-pracodawca RODO
(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:49 Usunięto załącznik 3.
Oświadczenie_o_korzystaniu_lub_niekorzystaniu_z_pomocy_de_m
inimis

(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:49 Usunięto załącznik 4.
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_po
moc_de_minimis

(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:48 Usunięto załącznik 2. Oświadczenie-status-pracodawcy.pdf
(Joanna Iskrzycka - Marianek)
15.09.2023 08:32 Dodano załącznik "2. Oświadczenie-status-pracodawcy.pdf"
(Joanna Iskrzycka - Marianek)
27.04.2023 13:09 Edycja dokumentu (Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:07 Dodano załącznik "1. Pracodawcy_wzór_wniosku"
(Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:06 Dodano załącznik "2. Oświadczenie-dane-pracodawca RODO"
(Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:06 Dodano załącznik "3.
Oświadczenie_o_korzystaniu_lub_niekorzystaniu_z_pomocy_de_m
inimis"

(Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:05 Dodano załącznik "4.
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_po
moc_de_minimis"

(Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:04 Usunięto załącznik Oświadczenie RODO - pracownik
młodociany

(Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:04 Usunięto załącznik 5.
Oświadczenie-zamieszkanie-młodociany

(Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:04 Usunięto załącznik Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis

(Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:04 Usunięto załącznik 7.
Oświadczenie_o_korzystaniu_z_pomocy_de_minimis

(Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:04 Usunięto załącznik Oświadczenie RODO - pracodawca
(Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:03 Usunięto załącznik 2. Oświadczenie-status-pracodawcy
(Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:03 Usunięto załącznik 8.
Oświadczenie_o_niekorzystaniu_z_pomocy_de_minimis

(Zdzisław Brachaczek)
27.04.2023 13:03 Usunięto załącznik Wniosek
(Zdzisław Brachaczek)
01.08.2022 10:29 Edycja dokumentu (Zdzisław Brachaczek)
01.08.2022 10:10 Dodano załącznik "8.
Oświadczenie_o_niekorzystaniu_z_pomocy_de_minimis"

(Zdzisław Brachaczek)
01.08.2022 10:09 Dodano załącznik "7.
Oświadczenie_o_korzystaniu_z_pomocy_de_minimis"

(Zdzisław Brachaczek)
01.08.2022 10:08 Dodano załącznik "5.
Oświadczenie-zamieszkanie-młodociany"

(Zdzisław Brachaczek)
01.08.2022 10:07 Dodano załącznik "2. Oświadczenie-status-pracodawcy"
(Zdzisław Brachaczek)
01.08.2022 10:06 Usunięto załącznik Oświadczenie o niekorzystaniu z
pomocy de minimis

(Zdzisław Brachaczek)
01.08.2022 10:06 Usunięto załącznik Oświadczenie o korzystaniu z pomocy
de minimis

(Zdzisław Brachaczek)
01.08.2022 10:06 Usunięto załącznik Oświadczenie o zamieszkaniu
pracownika młodocianego

(Zdzisław Brachaczek)
01.08.2022 10:05 Usunięto załącznik Oświadczenie - status pracodawcy
(Zdzisław Brachaczek)
27.11.2021 14:00 Edycja dokumentu (Zdzisław Brachaczek)
27.11.2021 13:59 Dodano załącznik "Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy
de minimis"

(Zdzisław Brachaczek)
27.11.2021 13:59 Dodano załącznik "Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de
minimis"

(Zdzisław Brachaczek)
27.11.2021 13:58 Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis"

(Zdzisław Brachaczek)
27.11.2021 13:57 Dodano załącznik "Oświadczenie o zamieszkaniu pracownika
młodocianego"

(Zdzisław Brachaczek)
27.11.2021 13:57 Dodano załącznik "Oświadczenie RODO - pracownik
młodociany"

(Zdzisław Brachaczek)
27.11.2021 13:56 Dodano załącznik "Oświadczenie RODO - pracodawca"
(Zdzisław Brachaczek)
27.11.2021 13:55 Dodano załącznik "Oświadczenie - status pracodawcy"
(Zdzisław Brachaczek)
27.11.2021 13:55 Utworzenie dokumentu. (Zdzisław Brachaczek)