OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Adaptacja poddasza w budynku ratusza w Ustroniu na pomieszczenia biurowe.

Ogłoszenie ukazało się w PORTALU URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w dniu 16.11.2006r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Ustroń

Ul. Rynek 1

43 – 450 Ustroń

Osoba upoważniona do kontaktów

inż. Ireneusz Staniek

Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami

Pok. 33

Tel. 33 8579-320

FAX 33 8579-330

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

RODZAJ

Zamówienia

Roboty budowlane                 X

Dostawy                                 

Usługi                                      

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ

www.ustron.bip.info.pl

lub

dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w cenie: 10,00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na wykonaniu adaptacji poddasza w budynku ratusza w Ustroniu na pomieszczenia biurowe.

Charakterystyka zamówienia:

Poddasze budynku ratusza o powierzchni 340m2 zostanie zagospodarowane na pomieszczenia biurowe. W pierwszej kolejności wykonane zostaną schody w konstrukcji żelbetowej. Z uwagi na czynny obiekt prace muszą być przeprowadzone czysto i bardzo sprawnie.

W istniejącej, ocieplonej kubaturze poddasza wydzielone zostanie 12 pomieszczeń. Ścianki typu lekkiego z płyt g-k. Do pomieszczeń doprowadzone zostaną instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie oraz wentylacja wyciągowa. W pomieszczeniu serwerowni zamontowany zostanie klimatyzator ścienny. Nad klatką schodową w dachu zamontowana będzie klapa dymowa o pow. 2,0m2.

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV 45215500-2

Możliwość złożenia

oferty częściowej

NIE   X         TAK   

Możliwość złożenia oferty wariantowej

NIE   X         TAK   

termin wykonania zamówienia

30.03.2006r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, – aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2001 – 2005), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa lub remont obiektów kubaturowych). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 100 000 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 100 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury 14 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

WYMAGANE WADIUM

0,00

Kryteria oceny ofert

Cena - 95% Gwarancja - 5%.

Miejsce i termin składania ofert

Urząd Miasta Ustroń lok. 33 24.11.2006r godzina 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Miasta Ustroń lok. 1 24.11.2006r godzina 11:00

TERMIN związania ofertą

30 dni

Umowa ramowa

NIE   X         TAK   

Dynamiczny system zakupów

NIE   X         TAK   

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE   X         TAK   

Ustroń dn. 16.11.2006r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Adaptacja poddasza w budynku ratusza w Ustroniu na pomieszczenia biurowe
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:16.11.2006 16:23
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:28.11.2006 11:35