OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa, montaż i wdrożenie programów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Ustroń wraz z przeszkoleniem pracowników.
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Ustroń

Ul. Rynek 1

43 – 450 Ustroń

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

inż. Ireneusz Staniek

Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami

Pok. 33

Tel. 33 8579-320

FAX 33 8579-330

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

RODZAJ

ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane                

Dostawy                                 x

Usługi                                     

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ

www.ustron.bip.info.pl

lub

dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w cenie: 0,00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na wykonaniu:

Dostawy, montaż i wdrożenia programów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Ustroń wraz z przeszkoleniem pracowników – szczegółowo określonych w SIWZ

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ             CPV        30241310-6

MOŻLIWOŚĆZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ

NIE   X         TAK   

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻĘNIA OFERTY WARIANTOWEJ

NIE   X         TAK   

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji okres od: 15.12.2006r – 19.01.2007r. – wdrożenie systemu wraz ze szkoleniem pracowników oraz dzień 30.04.2007r. – sprawdzenie systemu

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Doświadczenie oferenta, – aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat (lata 2003 – 2005), był dostawcą, co najmniej jednej dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Aby spełnić ten warunek, dostawy, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 50000 zł 4. 5. Termin płatności faktury do 14 dni.6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 80.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

WYMAGANE WADIUM

0,00

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń lok. 33 04.12.2006r godzina 10:00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń lok. 1 04.12.2006r godzina 11:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

UMOWA RAMOWA

NIE   X         TAK   

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

NIE   X         TAK   

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

NIE   X         TAK   

 

Ustroń dn. 23.11.2006r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa, montaż i wdrożenie programów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Ustroń wraz z przeszkoleniem pracowników.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:24.11.2006 19:05
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:24.11.2006 19:09