TEMAT ZAMÓWIENIA

Opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń ”

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Ustroń

Ul. Rynek 1

43 – 450 Ustroń

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

inż. Ireneusz Staniek

Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami

Pok. 33

Tel. 33 8579-320

FAX 33 8579-330

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane            

Dostawy                                x

Usługi                                   

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ

www.ustron.bip.info.pl

lub dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w cenie: 0,00 zł

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na wykonaniu:

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń ”

Zakres prac projektowych wynika wprost z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233 z dnia 26 maja 2004 r.)

Ilość:

Studium ma być wykonane w wersji papierowej w pięciu egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w dwóch egzemplarzach

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ        CPV        74251000-3

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ

NIE   X         TAK   

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻĘNIA OFERTY WARIANTOWEJ

NIE   X         TAK   

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji okres ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówienia o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia i wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 50.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień – załącznik nr 3. Personel – wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi wykonać terminowo zamówienie. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia urbanistyczne) z doświadczeniem min. 5-letnim

WYMAGANE WADIUM

0,00 z

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń lok. 33 18.12.2006r godzina 10:00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń lok. 1 18.12.2006r godzina 11:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

UMOWA RAMOWA

NIE   X         TAK   

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

NIE   X         TAK   

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

NIE   X         TAK   

OGŁOSZENIE

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń ”
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:08.12.2006 16:58
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:05.01.2007 15:12