Warszawa; 01.01.2007

Burmistrz Miasta Ustroń

Ustroń

033 8579320

dot. zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Uprzejmie informuję, że Państwa ogłoszenie zostało skierowane do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 4 z dnia 02.01.2007 pod pozycj± 6014.

Tre¶ć ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ustroń: rewitalizacja Rynku w Ustroniu - w ramach zadania Rynek jako Salon MiastaPublikacja obowi±zkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek fax 33 8579330, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. ¶l±skie, tel. 033 8579320, e-mail: kerix@poczta.onet.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiaj±cego (URL): www.ustron.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne s± informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiaj±cego i główny przedmiot lub przedmioty działalno¶ci: Administracja samorz±dowa; Budownictwo i obiekty komunalne.

Zamawiaj±cy dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiaj±cych: Nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: rewitalizacja Rynku w Ustroniu - w ramach zadania Rynek jako Salon Miasta.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub ¶wiadczenia usług: roboty budowlane, realizacja obiektu budowlanego za pomoc± dowolnych ¶rodków, zgodnie z wymaganiami okre¶lonymi przez zamawiaj±cego.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Ustroń Rynek.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Warto¶ć umowy ramowej:

Częstotliwo¶ć oraz warto¶ć zamówień, które zostan± udzielone:

1.5) Okre¶lenie przedmiotu zamówienia: Rynek jako Salon Miasta - rewitalizacja rynku w Ustroniu. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni płyty rynku w Ustroniu z wykonaniem podziemnych sieci: energetycznej, wodoci±gowej i kanalizacji deszczowej. Zamówienie obejmuje także budowę dwóch pawilonów handlowo-usługowych i sceny z zadaszeniem i fontann±. Uregulowane zostan± ¶cieżki i plac w parku za ratuszem. Po zdjęciu istniej±cej nawierzchni płyty rynku wykonana zostanie nowa nawierzchnia z elementów granitowych. Przewidziano wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z wpustami, nowej sieci o¶wietlenia terenu z pod¶wietleniem posadzkowym i zasilaniem sceny, obiektów handlowych oraz ogródków letnich. Powstan± nowe parkingi i miejsca postojowe. Cało¶ć zostanie wyposażona w lampy stoj±ce, ławki, kwietniki oraz inne elementy małej architektury. Założono wyburzenie istniej±cego budynku Informacji Turystycznej. Realizacja zamówienia kompleksowa, z przekazaniem robót do użytkowania. Zakłada się zakończenie robót w I kwartale 2008r. Urz±d Miasta Ustroń wyst±pił o dofinansowanie inwestycji ze ¶rodków europejskich w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w zwi±zku z tym termin realizacji robót może ulec zmianie. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 10460 m2;, powierzchnia obiektów kubaturowych powierzchnia użytkowa obiektów kubaturowych projektowanych 118 m2;

1.6) Informacja o o¶wiadczeniach i dokumentach potwierdzaj±cych spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań okre¶lonych przez zamawiaj±cego: 1. Wykonawca składaj±cy ofertę musi spełniać opisane w tej czę¶ci wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej po jednej osobie dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie: drogowym, budowlanym, sieci instalacji sanitarnych, elektrycznym, z min. 5-letnim do¶wiadczeniem w każdej branży. 3. Do¶wiadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wzi±ć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ci±gu ostatnich 5 lat (lata 2001 - 2005), był wykonawc± przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadaj±cych swoim rodzajem robotom stanowi±cym przedmiot niniejszego zamówienia (rewitalizacja placów miejskich w technologii nawierzchni z granitu). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca musz± być ukończone, a ich warto¶ć musi być równa lub większa od kwoty 2000000,00 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzaj±ce wszystkie prace o warto¶ci, co najmniej 2 000 000,00 zł wymienione w zał±czniku wykaz prac. 5. Gwarancja: Wykonawca składaj±cy ofertę musi udzielić gwarancji na wszystkie wykonane prace: minimum na 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego i przekazaniu do użytkowania. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować ¶rodkami finansowymi na realizację zamówienia w wysoko¶ci, co najmniej 1 000.000,00 zł bez uwzględnienia zobowi±zań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.00, 45.00.00.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty czę¶ciowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielko¶ć lub zakres zamówienia

Całkowita wielko¶ć lub zakres: Całkowita wielko¶ć zamówienia wynosi 5.448.159,03 zł brutto

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Poż±dany; okres w miesi±cach: 13

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotycz±ce zamówienia

Informacja na temat wadium: 50000,00 zł

2) Warunki udziału

Informacje dotycz±ce sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalno¶ci niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składaj±cy ofertę musi spełniać opisane w tej czę¶ci wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej po jednej osobie dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie: drogowym, budowlanym, sieci instalacji sanitarnych, elektrycznym, z min. 5-letnim do¶wiadczeniem w każdej branży. 3. Do¶wiadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wzi±ć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ci±gu ostatnich 5 lat (lata 2001 - 2005), był wykonawc± przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadaj±cych swoim rodzajem robotom stanowi±cym przedmiot niniejszego zamówienia (rewitalizacja placów miejskich w technologii nawierzchni z granitu). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca musz± być ukończone, a ich warto¶ć musi być równa lub większa od kwoty 2000000,00 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzaj±ce wszystkie prace o warto¶ci, co najmniej 2 000 000,00 zł wymienione w zał±czniku wykaz prac. 5. Gwarancja: Wykonawca składaj±cy ofertę musi udzielić gwarancji na wszystkie wykonane prace: minimum na 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego i przekazaniu do użytkowania. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować ¶rodkami finansowymi na realizację zamówienia w wysoko¶ci, co najmniej 1 000.000,00 zł bez uwzględnienia zobowi±zań z tytułu innych zamówień

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/

Informacja o o¶wiadczeniach i dokumentach, jakie maj± dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zał±cznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporz±dzony w oparciu o kosztorys ¶lepy i specyfikację techniczn±. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawieraj±cego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarow±, ilo¶ć, cenę jednostkow± oraz warto¶ć pozycji Zał±cznik nr 2 O¶wiadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zał±cznik nr 3 wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ci±gu ostatnich 5 lat wraz z wykazem podwykonawców. Zał±cznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w zał±czonym wzorze umowy Zał±cznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru s±dowego lub aktualne za¶wiadczenie o wpisie do ewidencji o działalno¶ci gospodarczej potwierdzaj±cej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umow± spółki cywilnej, jeżeli działalno¶ć gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Zał±cznik nr 6 Referencje potwierdzaj±ce wszystkie prace o warto¶ci, co najmniej 2000000zł wymienione w zał. nr 3. Zał±cznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzaj±cych do¶wiadczenie kadry kierowniczej w zakresie odpowiadaj±cym przedmiotowi zamówienia wraz z za¶wiadczeniami z wła¶ciwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzaj±cym przynależno¶ć do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialno¶ci cywilnej na dzień składania ofert; Zał±cznik nr 8 Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędno¶ciowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj±c± wysoko¶ć posiadanych ¶rodków finansowych lub zdolno¶ć kredytow± wykonawcy, co najmniej w wysoko¶ci 1000000 zł wystawiony nie wcze¶niej niż 3 miesi±ce przed upływem terminu składania ofert. Zał±cznik nr 9 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj±cy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno¶ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno¶ci gospodarczej. Zał±cznik nr 10 Aktualne za¶wiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne za¶wiadczenie wła¶ciwego organu s±dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre¶lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, oraz aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre¶lonym, w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawione nie wcze¶niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zał±cznik nr 11 Aktualne za¶wiadczenie wła¶ciwego naczelnika urzędu skarbowego oraz wła¶ciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj±cych odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub za¶wiadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatno¶ci lub wstrzymanie w cało¶ci wykonania decyzji wła¶ciwego organu - wystawionych nie wcze¶niej niż 3 miesi±ce przed upływem terminu składania ofert. Zał±cznik nr 12Dowód wniesienia wadium SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan± zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena 95

2. Gwarancja 5

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Okre¶lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.

Opłata: 80 Waluta PLN.

Warunki i sposób płatno¶ci: W kasie Miasta Ustroń.

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiaj±cy przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2007 godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporz±dzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin zwi±zania ofert±: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.01.2007, godzina 11:00, Urz±d Miasta Ustroń ul. Rynek 1 lok 1. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJˇCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: Tak.; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 22.12.2006.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rewitalizacja Rynku w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:02.01.2007 09:06
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:19.02.2007 13:38