Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Ustronia w latach 2004 - 2006

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 154 z dnia 16.10.2003

POZYCJA 66708

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Burmistrz Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, woj. śląskie, pow. cieszyński, tel. 033 8579320, e-mail: kerix@poczta.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Ustronia w latach 2004 - 2006.(PKWiU: 90.00.2)

Miejsce realizacji: Miasto Ustroń.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 01.01.2004 r. - 31.12.2006 r.

Termin realizacji (pożądany) - 01.01.2004 r. - 31.12.2006 r.

Wadium - 10000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 25, lub za zaliczeniem pocztowym oraz pobrać z kerix@poczta.onet.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Ireneusz Staniek, Barbara Jońca, tel. 8579-320, 8579-313, lok. 33, w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 25.

Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 24.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

spełnią wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Ustronia w latach 2004 - 2006
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2003 16:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż