OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV i demontaż drewnianej stolarki okiennej w budynku Żłobka Miejskiego w Ustroniu w ilości 12 sztuk.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV i demontaż drewnianej stolarki okiennej w budynku Żłobka Miejskiego w Ustroniu w ilości 12 sztuk

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 31.05.2007r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.


Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 31.05.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 24.05.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV i demontaż drewnianej stolarki okiennej w budynku Żłobka Miejskiego w Ustroniu w ilości 12 sztuk.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:24.05.2007 16:00
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:30.05.2007 12:52