OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont klatki schodowej i korytarzy w Urzędzie Miasta w Ustroniu

I.         Przedmiot zamówienia – roboty budowlane polegające na:

·      Demontaż boazerii drewnianej na parterze przed sekretariatem,

·      Malowanie klatki schodowej i korytarzy w budynku ratusza,

·      Montaż pochwytu drewnianego na poręczy klatki schodowej,

Charakterystyka zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich i wyprawy żywicznej na korytarzach budynku ratusza w Ustroniu. Ściany i sufity zostaną wymalowane farbą emulsyjną w kolorze słomkowym, na uprzednio wykonanej gładzi gipsowej. Do wysokości 1,5m na klatce schodowej i korytarzach I-go i II piętra wykonana zostanie wyprawa z tynku żywicznego w kolorze dopasowanym do istniejącego tynku klatki schodowej na poddasze.

Przed przystąpieniem do robót zdemontowana zostanie boazeria drewniana z wieszakami przed sekretariatem. Przewiduje się wykonanie brudowników przy drzwiach na korytarzach.

Na poręczach klatki schodowej zabudowany zostanie pochwyt drewniany, balustrada stalowa schodów wymalowana farbą olejną w kolorze dopasowanym do koloru ścian.

II.        Ilość: Zakres prac budowlanych: został szczegółowo określony w przedmiarze robót, który znajduje się do wglądu na stronie internetowej UM. Oferent otrzyma przedmiar robót, na podstawie, którego opracuje ofertę.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – malowanie klatki schodowej ratusza

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres od 11.06.2007 do 30.06.2007r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Sławomir Bąk tel. 33 8579-322

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 08.06.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 01.08.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 31.05.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont klatki schodowej i korytarzy w Urzędzie Miasta w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:01.06.2007 15:28
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:01.06.2007 15:30