OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Rozbudowa sieci teletechnicznej w Urzędzie Miasta w Ustroniu

Zamówienie polega na rozbudowie sieci teleinformatycznej, krosowanie obwodów, przeniesienie centrali teletechnicznej, serwerowni, uruchomienie systemu w całości, wykonanie dokumentacji powykonawczej

II.        Ilość: Zakres prac określa załącznik

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – rozbudowa sieci teleinformatycznej

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres od 11.06.2007 do 29.06.2007r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Mirosław Melcer tel. 33 8579-334

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 11.06.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 11.06.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 01.06.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa sieci teletechnicznej w Urzędzie Miasta w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:04.06.2007 13:50
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:04.06.2007 13:54