OGŁOSZENIE


 Burmistrz Miasta Ustroń

43-450 Ustroń ul. Rynek 1

 zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę samochodu terenowego na potrzeby Straży Miejskiej w Ustroniu

Formularze zawierające informacje o warunkach zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 33) w godzinach od 8°° do 15°° lub za zaliczeniem pocztowym

Kryterium oceny:      cena                             95 %

                                   gwarancja:                   5 %

                              

Termin realizacji zamówienia: do dnia 29.12.2003r.


Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. 33

w terminie do 08.12.2003r. do godz. 1000.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Przetarg – dostawa samochodu terenowego dla Straży Miejskiej w Ustroniu.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 08.12.2003r. o godz. 1100.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

W sprawach technicznych:

W sprawach technicznych                                           Jacek Tarnawiecki   8543-483

W sprawach procedury przetargowej              Ireneusz Staniek       8579-320

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

- nie zostali wykluczeni na podstawie art.19,

- spełniają wymagania art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,

- spełniają warunki dodatkowe określone w instrukcji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem preferencji krajowych.

Ustroń 28.11.2003r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa samochodu terenowego na potrzeby Straży Miejskiej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:28.11.2003 15:45
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:28.11.2003 15:45