OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

„Remont pomnika w Ustroniu”.

Zamówienie polega na

Zakłada się konieczność rozebrania elementów pomnika bez trzonu głównego, na którym znajduje się tablica pamiątkowa. Wszystkie elementy pomnika zostaną odnowione poprzez oczyszczenie i chemiczną obróbkę. Pod elementami blokowymi wykonana zostanie podwalina piaskowo-cementowa. Elementy stalowe zostaną zdemontowane, oczyszczone poprzez piaskowanie i zabezpieczone antykorozyjnie. Kostka granitowa o wymiarach 4/6cm zostanie rozebrana, w jej miejsce ułożona nowa kostka na nowej podbudowie.

Elementy pomnika zostaną powtórnie zmontowane

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa ryczałtowa. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Zakres prac określa załącznik

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – remont pomnika

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres od 11.07.2007 do 29.08.2007r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Sławomir Bąk tel. 33 8579-319

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 09.07.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 09.07.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 29.06.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Remont pomnika w Ustroniu”.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:29.06.2007 19:33
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:31.08.2007 15:15