OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w OSP Ustroń Polana i OSP Ustroń Lipowiec

Zamówienie polega na

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w OSP Ustroń Polana poprzez wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych, wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV rozwieralnych i uchylno – rozwieralnych, dwudzielnych, wykończenie szpalet, poprawki malarskie

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa ryczałtowa. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Zakres prac określa przedmiar robót

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wymiana okien OSP Ustroń

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres od 11.07.2007 do 10.08.2007r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Mirosław Melcer tel. 33 8579-334

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 09.07.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 60 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 09.07.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 29.06.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w OSP Ustroń Polana i OSP Ustroń Lipowiec
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:29.06.2007 19:35
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:31.08.2007 15:12