OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Przedszkole nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu, ul. Szeroka 7, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu

Zamówienie polega na

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa ryczałtowa. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Zakres prac określa przedmiar robót

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wymiana stolarki okiennej Przedszkole nr 6

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres od 10.07.2007 do 30.07.2007r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Sławomir Bąk tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 09.07.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 60 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 09.07.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 29.06.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:29.06.2007 19:37
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:31.08.2007 15:16