OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Poszerzenie jezdni ulicy Źródlanej wraz z korektą odwodnienia na jej wlocie do ulicy Leśnej w Ustroniu.

Zamówienie polega na

Poszerzenie jezdni ul. Źródlanej na długości 60 m, do szerokości 5,0 m oraz wykonaniu pobocza szerokości 0,5 m na jej wlocie do ulicy Leśnej wraz z wykonaniem ścieku żelbetowego.

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV 45100000-8; 45233000-9; 45233280-5

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Zakres prac określa specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – poszerzenie ulicy Źródlanej w Ustroniu.

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres czterech tygodni od dnia podpisania umowy.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 09.07.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 09.07.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 29.06.2007r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Poszerzenie jezdni ulicy Źródlanej wraz z korektą odwodnienia na jej wlocie do ulicy Leśnej w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:29.06.2007 19:42
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:29.06.2007 19:44