Ustroń: Budowa budynków komunalnych w Ustroniu przy ulicy Dworcowej.

Numer ogłoszenia: 134654 - 2007; data zamieszczenia: 03.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Rynek 4, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. (033) 854-58-61, fax (033) 854-58-61. • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.ustron.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o..SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynków komunalnych w Ustroniu przy ulicy Dworcowej..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na kontynuacji budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu przy ulicy Dworcowej w Ustroniu
poprzez wykonanie:
1. Robót budowlanych segment A, B, C
2. Robót związanych z instalacją elektryczną, odgromową, telefoniczną i telewizyjną w segmencie A, B, C
3. Robót związanych z montażem oświetlenia zewnętrznego
4. Robót związanych z wewnętrzną instalacją gazową w segmencie A, B, C
5. Robót związanych z instalacją zewnętrzną kanalizacji deszczowej
6. Robót związanych z budową instalacji zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
7. Robót związanych z budową instalacji wewnętrznych wod - kan i C.O dla segmentu A, B, C.
8. Robót związanych z budową dojść, dojazdów i zieleni.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia z doświadczeniem min. 5-letnim.
  3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2002 - 2006), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej trzech robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (wykonanie robót kubaturowych). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 1.000.000 zł każda.
  4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 1.000.000 zł wymienione w załączniku wykaz prac.
  5. Termin płatności faktury do 28 dni.
  6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 500.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.
  Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji
  Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o:
  - sytuacji ekonomiczno finansowej;
  - nie zaleganiu z płatnościami;
  - niekaralności;
  - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat
  - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym.
  Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy
  Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
  Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3.
  Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy:
  - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia);
  - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1. Cena - 95
 • 2. Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Rynek 4
43 - 450 Ustroń.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Towarzystwo Budownistwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Rynek 4
43 - 450 Ustroń.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych    

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa budynków komunalnych w Ustroniu przy ulicy Dworcowej.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:03.08.2007 22:02
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:03.08.2007 23:02