Remont ciągu komunikacyjnego ulic Daszyńskiego i 3 Maja w Ustroniu - etap III ulica Daszyńskiego

TEMAT ZAMÓWIENIA

Remont ciągu komunikacyjnego ulic Daszyńskiego i 3 Maja w Ustroniu - etap III ulica Daszyńskiego

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Ustroń

Ul. Rynek 1

43 – 450 Ustroń

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Ireneusz Staniek

Pok. 33 Tel. 33 8579-320; FAX 33 8579-330

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane             x

Dostawy                               

Usługi                                   

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ

www.ustron.bip.info.pl

lub dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w cenie: 20,00 zł

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na remoncie ciągu komunikacyjnego ulic Daszyńskiego i 3 Maja w Ustroniu - etap III ulica Daszyńskiego poprzez wykonanie:

- robót drogowych

- organizacji ruchu

- kanalizacji deszczowej

- robót elektroenergetycznych wraz z oświetleniem ulicznym

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV 45233223-8

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ

NIE   X         TAK   

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻĘNIA OFERTY WARIANTOWEJ

NIE   X         TAK   

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymaganym terminem realizacji niniejszego zamówienia jest dzień 15.12.2007r

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, – aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2002 – 2006), był wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa lub remont dróg). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 500 000,00 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 500 000,00 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 14 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

WYMAGANE WADIUM

0,00

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 95 %, Gwarancja 5 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń 25.09.2007r godzina 10:00, lok. 12

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń 25.09.2007r godzina 11:00, lok. 1

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

UMOWA RAMOWA

NIE   X         TAK   

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

NIE   X         TAK   

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

NIE   X         TAK   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ustroń dn. 04.09.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont ciągu komunikacyjnego ulic Daszyńskiego i 3 Maja w Ustroniu - etap III ulica Daszyńskiego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.09.2007 16:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.09.2007 14:38 Dodano załącznik "Pytania i Odpowiedzi.pdf"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:58 Edycja dokumentu (Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:54 Dodano załącznik "Ustroń-TER-kanalizacja
deszcowa-daszyńskiego pawilony.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:54 Dodano załącznik "Ustroń-projekt org. ruchu-
Daszyńskiego-centrum-opis techniczny.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:53 Dodano załącznik "Ustroń-opis techniczny część drogowa
i kanalizacja- aneks.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:52 Dodano załącznik "Ustroń-opis tech - Dasz.-3 Maja.pdf"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:52 Dodano załącznik "Ustroń- etapII z aneksem-część
drogowaTABELA ELEMENTÓW ROZ….pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:51 Dodano załącznik "Ustroń - TER-organizacja
ruchu-pawilony.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:50 Dodano załącznik "Ustroń - szczegółowa specyfikacja
techniczna - etap II remontu ulicy Daszyńskiego.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:48 Dodano załącznik "USTRON-zakres robót - materiały
przetargowe.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:45 Dodano załącznik "USTRON- przekroje poprzeczne.pdf"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:44 Dodano załącznik "rys 7 USTRON- Zbiorcza plansza
uzbrojenia.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:42 Dodano załącznik "rys 6 USTRON- Typowy przez wjazd
aneks.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:41 Dodano załącznik "rys 5 USTRON- szczegół aneks.pdf"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:40 Dodano załącznik "rys 5 USTRON- elementy
prefabrykowane.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:40 Dodano załącznik "rys 4 USTRON- szczegół ułożenia
separatorów wyznaczającysz stanowiska postojowe.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:39 Dodano załącznik "rys 4 USTRON- przekroje poprzeczne
aneks.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:38 Dodano załącznik "rys 3 USTRON- Szczegół progu
wyspowego.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:38 Dodano załącznik "rys 3 USTRON- profil podłużny.pdf"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:37 Dodano załącznik "rys 2 USTRON-organizacja ruchu
projektowana.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:35 Dodano załącznik "rys 2 USTRON- przekrój typowy
aneks.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:34 Dodano załącznik "rys 1 USTRON-organizacja ruchu
istniejąca.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:33 Dodano załącznik "rys 1 USTRON- Plan sytuacyjny.pdf"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:32 Dodano załącznik "PRZEKRÓJ TYPOWY NA ODCINKU OD POCZĄTKU
OPRACOWANIA DO UL. HUTNICZEJ.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:31 Dodano załącznik "Przekrój typowy - Aneks.pdf"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:24 Dodano załącznik "przekroje poprzeczne - aneks.pdf"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:23 Dodano załącznik "Profil podłużny.pdf"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:22 Dodano załącznik "Orientacja.pdf"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:21 Dodano załącznik "Energetyka Tabela elementów
rozliczeniowych.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 18:21 Dodano załącznik "Elektroenergetyka Specyfikacja
techniczna Ustroń.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 16:16 Dodano załącznik "Elektroenergetyka Plan sytuacyjny .pdf"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 16:16 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)
04.09.2007 16:14 Dodano załącznik "Elektroenergetyka aneks -pawilony
handlowe-część elektroenergetyczna.pdf"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 16:14 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 49 2007.doc"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 16:14 Dodano załącznik "Wzór umowy nr ZP 49 2007 zał. 4.DOC"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 16:14 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe,
doświadczenie.doc"

(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 16:13 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 16:13 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc"
(Ireneusz Staniek)
04.09.2007 16:13 Dodano załącznik "Oferta-1.doc"
(Ireneusz Staniek)