TEMAT ZAMÓWIENIA

Budowę mostu nad potokiem Bładniczka w Ustroniu

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Ustroń

Ul. Rynek 1

43 – 450 Ustroń

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Ireneusz Staniek

Pok. 33 Tel. 33 8579-320; FAX 33 8579-330

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane             x

Dostawy                               

Usługi                                   

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ

www.ustron.bip.info.pl

lub dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w cenie: 20,00 zł

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie polega na budowie mostu na potoku Bładniczka w Ustroniu poprzez wykonanie:

- robót ziemnych;

- obiektu mostowego;

- robót regulacyjnych (żłób żelbetowy, okładziny kamienne);

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV 45221100-3

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ

NIE   X         TAK   

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻĘNIA OFERTY WARIANTOWEJ

NIE   X         TAK   

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymaganym terminem realizacji niniejszego zamówienia jest dzień 15.12.2007r

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, – aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2002 – 2006), był wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa lub remont mostów). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 200 000,00 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 200 000,00 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 14 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

WYMAGANE WADIUM

0,00

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 95 %, Gwarancja 5 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń 25.09.2007r godzina 10:00, lok. 12

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd Miasta Ustroń 25.09.2007r godzina 11:30, lok. 1

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

UMOWA RAMOWA

NIE   X         TAK   

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

NIE   X         TAK   

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

NIE   X         TAK   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ustroń dn. 04.09.2007r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowę mostu nad potokiem Bładniczka w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:04.09.2007 19:01
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:04.09.2007 19:08