Ustroń: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych w Ustroniu w latach 2007 - 2009

Numer ogłoszenia: 172445 - 2007; data zamieszczenia: 20.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych w Ustroniu w latach 2007 - 2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników w Ustroniu, transport materiałów stosowanych w zimowym odśnieżaniu dróg oraz ustawianie przed rozpoczęciem akcji zimowej i rozbieranie po zakończeniu akcji zimowej płotków przeciwśniegowych o długości około 2,5 km wzdłuż dróg miejskich i powiatowych w miejscach wskazanych przez zamawiającego

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat (lata 2004 - 2006), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch usług stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. zimowe utrzymani dróg i chodników w miejscowości o wielkości, co najmniej 15000 osób lub długości dróg i chodników, co najmniej 200 km, Aby spełnić ww. warunek, usługa, na którą powołuje się wykonawca musi mieć wartość równą lub większą od kwoty 400 000 zł za pojedynczy sezon zimowego utrzymania dróg i chodników.
3. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie usługi o wartości, co najmniej 400 000 zł wymienione w załączniku wykaz usług.
4. Termin płatności faktury do 14 dni.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.
6. Potencjał sprzętowy.
Wykonawca musi mieć do dyspozycji następujące w pełni sprawne jednostki sprzętu:
Pojazd z pługiem i posyparką o mocy, co najmniej 160 kM
samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką - 1 sztuka
Pojazd z pługiem i posyparką o mocy, co najmniej 70 kM
samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką - 11 sztuk
Pojazd wirnikowy typ UNIMOG lub inny równoważny o
podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość,
co najmniej 20 metrów - 1 sztuka
Pojazd o wadze do 700 kg z pługiem i posyparką - 1 sztuka
Pojazd o wadze do 700 kg z przystawką wirnikową i posyparką - 1 sztuka
Pojazd koparko ładowarka - 2 sztuki
Pojazd transportowy do wywozu śniegu o ładowności,
co najmniej 10 ton - 1 sztuka
Pług wirnikowy ręczny do odśnieżania chodników o wadze do
150 kg - 3 sztuki
7. Baza sprzętu wraz z miejscem na składowanie materiałów uszarstniających musi się znajdować w promieniu nie większym niż 10 km od centrum Miasta Ustroń.
8. Dyżury pełnione będą całodobowo w czasie od 15 listopada 2007 do 30 kwietnia 2008 oraz od 15 listopada 2008 do 30 kwietnia 2009r. Koszty dyżurów należy uwzględnić przy kalkulowaniu cen jednostkowych pracy sprzętu. W bazie wykonawca musi mieć telefon stacjonarny oraz łączność pomiędzy bazą wykonawcy a poszczególnymi jednostkami.
9. Sprzęt przeznaczony do realizacji zamówienia musi być przystosowany do założenia nadajników GPS oraz posiadać aktualne badanie techniczne na okres trwania umowy.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o:
- sytuacji ekonomiczno finansowej;
- nie zaleganiu z płatnościami;
- niekaralności;
- wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia
- wykaz podwykonawców.
Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy
Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń lokal nr 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych w Ustroniu w latach 2007 - 2009
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:20.09.2007 20:58
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:08.10.2007 15:11