OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w budynku OSP Ustroń Nierodzim

Zamówienie polega na

Remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w budynku OSP Ustroń Nierodzim zgodnie z opisem oraz przedmiarem robót.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w budynku OSP Ustroń Nierodzim

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres czterech tygodni od dnia przekazania placu budowy.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Mirosław Melcer tel. 33 8579-356

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 25.10.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 25.10.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 17.10.2007r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w budynku OSP Ustroń Nierodzim
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:17.10.2007 15:37
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:17.10.2007 15:39