OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ulicą Wiejską do skrzyżowania z ulicą Kreta i wjazdem z parkingu przy ulicy Wiklinowej w Ustroniu Nierodzimiu.

Zamówienie polega na

Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ulicą Wiejską do skrzyżowania z ulicą Kreta i wjazdem z parkingu przy ulicy Wiklinowej w Ustroniu Nierodzimiu zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Śląskim.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac:

l. Przedmiotem zamówienia jest.: "Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kreta i wyjazdem z parkingu przy ul. Wiklinowej w Ustroniu Nierodzimiu"

2. Koncepcja, o której mowa w pkt. I winna obejmować:

       A. Wariantowe rozwiązania organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ul. Wiejską

- z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej,

- bez zastosowania sygnalizacji świetlnej
ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych rozwiązań dla niechronionych uczestników ruchu drogowego;
B. analizę porównawczą proponowanych wariantów sporządzonych dla podpunktu A wraz z wynikającą z niej oceną;

C. Wariantowe rozwiązania obsługi komunikacyjnej w obrębie dawnego domu kolejarza, z uwzględnieniem ruchu pieszych, miejsc obsługi komunikacji zbiorowej, zamknięcia "starego" wlotu ul. Wiejskiej do drogi wojewódzkiej nr 94;
D. Analizę porównawczą proponowanych wariantów sporządzonych dla podpunktu D wraz z wynikającą z niej                
oceną:

E. Wymagane zmiany w organizacji ruchu na odcinku do skrzyżowania z ul. Kreta i wyjazdem z parkingu przy ul. Wiklinowej.

F. Wstępny szacunek kosztów realizacji sporządzony dla wariantu wskazanego przez wykonawcę koncepcji jako najkorzystniejszy

3. Jako prace wyjściowe do sporządzenia koncepcji należy wykonać

Analizę aktualnej organizacji ruchu.

Identyfikację istniejących i planowanych generatorów ruchu.

Inwentaryzację nieruchomości zajętych obecnie przez drogę oraz przewidzianych do zajęcia dla realizacji rozwiązań wynikających z koncepcji

4.  Podstawowymi celami, jakie powinny realizować przedstawione propozycje to

a. Uspokojenie i uporządkowanie ruchu drogowego.

b. Zapewnienie obsługi ruchu pieszego o charakterze miejskim i rekreacyjnym

c. Skuteczną obsługę istniejących i planowanych generatorów ruchu.

d. Właściwą obsługę przystanków komunikacji publicznej.

e. Możliwości parkowania pojazdów.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wykonanie koncepcji na DW 941.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 30.01.2008r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 30.10.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 30.10.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 17.10.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ulicą Skoczowską i ulicą Wiejską do skrzyżowania z ulicą Kreta i wjazdem z parkingu przy ulicy Wiklinowej w Ustroniu Nierodzimiu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:17.10.2007 15:50
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:17.10.2007 15:51